Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας

Συνημμένη  περίληψη διακήρυξης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» και :
παρακαλούμε:
α) Για την δημοσίευση της στο «τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , και 
β)Για την δημοσίευση της (όσον αφορά τις εφημερίδες) την Παρασκευή 29/05/2015 . Η τιμολόγηση να γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/0020/2008/, ΦΕΚ 2441/Β . Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το τιμολόγιο θα εκδοθεί στην επωνυμία του Δήμου για να προβείτε στις αντίστοιχες χρεώσεις.

Σχετικά με το συγκεκριμένο τιμολόγιο παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 2325350157,158 πριν την έκδοσή του.