ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το 10ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (10ο ΣΠ) θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) της ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ», λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα 13 ημερών, από 19 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Κατάθεση φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 09:30.

Δείτε αναλυτικά το συνημμένο έγγραφο.