ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

    Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής (διαδικασία αυτοαπογραφής) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). (Υ.Α. Κ1-941/2012, όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ: 2/7/2012

2/7/2012 είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012  και αυτή είναι η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αυτοαπογραφής.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ   
 
    Υπενθυμίζουμε ότι στο Γ.Ε.ΜΗ. που τηρείται στα Επιμελητήρια και καθιερώθηκε με το Ν. 3419/05, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, εγγράφονται υποχρεωτικά:
1) τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγατάστασης στην ημεδαπή,
2) Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία, ο αστικός συνεταιρισμός, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης  και η ανώνυμη εταιρεία
3) Τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες ή όμιλοι.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

    

Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, των οποίων η σύσταση έγινε ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 και δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, σε συγκεκριμένες προθεσμίες ως εξής:

α) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως 30/9/2012.

β) Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) και οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως 11/10/2012.

γ) Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Πιστωτικοί και Αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως 31/10/2012.

δ)  Τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

    Σημειώνουμε ότι η διαδικασία υποχρεωτικής αυτοαπογραφής, σύμφωνα με τις πρόσφατα εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις,  δεν αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις). Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής και μπορούν να απογραφούν από 01/11/2012 έως και 31/12/2012.
 
Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών

Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση ανωτέρω προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 (πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 €).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

    Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση – δήλωση δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr , είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. https://www.businessregistry.gr . Τη σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS για λογαριασμό της εταιρείας. Στο Γ.Ε.ΜΗ. αναρτώνται  τα έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας (π.χ. καταστατικό, πρακτικά Δ.Σ. κ.λ.π.) σε μορφή κειμένου .doc, χωρίς εικόνες, και όχι σκαναρισμένα αντίγραφα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή pdf. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου εντός (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή στο διάστημα από τις 2/7/2012 έως τις 2/12/2012, προκειμένου να διενεργηθεί ο τελικός έλεγχος (αντιπαραβολή) και να αρχειοθετηθεί ο Φάκελος.

    Εναλλακτικά, και εάν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά με την ως άνω διαδικασία την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να υποβάλει την αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, προσκομίζοντας τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν τόσο σε ηλεκτρονική μορφή (.doc), όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της υποβολής της αίτησης αυτοαπογραφής όχι ηλεκτρονικά αλλά στα γραφεία της Υπηρεσίας  Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, ο υπόχρεος καταβάλλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης (π.χ. καταστατικό, τροποποιήσεις, πρακτικά Δ.Σ.  κ.λ.π.)

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα:
–    Την Υπουργική Απόφαση Κ1-941/2012 που αφορά την αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και την Υ.Α. Κ1-1136 που την τροποποιεί ως προς τις προθεσμίες και την έναρξη ισχύος.
–    Την ερμηνευτική εγκύκλιο Κ1-1184/12.06.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία αυτοπογραφής, τα απαιτούμενα προς ανάρτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. ανά νομική μορφή επιχείρησης έγγραφα, τις προθεσμίες κ.λ.π.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Σερρών (τηλ: 2321099732, κα Θωμαή Μπόζιου).

Σχετικά Αρχεία: