ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα»15/11-20/12/2018 Το Επιμελητήριο Σερρών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς και το Επιμελητήριο Πέλλας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020» ανακοινώνουν τον διαγωνισμό «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα».

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα»
Το Επιμελητήριο Σερρών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς και το Επιμελητήριο Πέλλας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020» ανακοινώνουν τον διαγωνισμό «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα».
Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που συμβάλουν στην ανάπτυξη της νέας καινοτόμας επιχειρηματικότητας, με τους συμμετέχοντες των οποίων θα διακριθεί η επιχειρηματική τους πρόταση (60 συμμετέχοντες ατομικά ή ομαδικά), να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικές Φωλιές» το οποίο θα υλοποιηθεί από τους Διοργανωτές στην περιοχή των Σερρών, Κιλκίς και Πέλλας ως εξής:
Περιοχή υλοποίησης προγράμματος «Επιχειρηματικές Φωλιές»
Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικές Φωλιές»
Σέρρες
25
Κιλκίς
20
Πέλλα
15
Στο πρόγραμμα αυτό, διάρκειας τριών (3) μηνών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξελίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα, καθώς θα τους παρέχεται 3μηνη μηνιαία υποτροφία (συνολικά 1350€ – η αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις βάσει συμφωνητικού που θα υπογραφεί με τον κάθε φορέα υλοποίησης της Επιχειρηματικής Φωλιάς), μαθήματα από ειδικούς εισηγητές, καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους, καθώς και η δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ τους αλλά και με δυνητικούς επενδυτές ή και συνεργάτες. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο χώρο της Επιχειρηματικής Φωλιάς τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα σε όλη την τρίμηνη διάρκεια λειτουργίας της. Η παρουσία και η συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις, διαλέξεις, εκδηλώσεις που θα διοργανώσει η Επιχειρηματική Φωλιά είναι υποχρεωτική.
Στο τέλος της τρίμηνης περιόδου, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επονομαζόμενη “Demo Day”, όπου οι ωφελούμενοι παρουσιάζουν την εξέλιξη του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου, το οποίο και αξιολογείται. Οι 15 συμμετέχοντες με την καλύτερη αξιολόγηση θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα προθερμοκοίτησης (β’ φάση έργου), το οποίο θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη σε 3ήμερους κύκλους σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.
Δικαίωμα και Όροι Συμμετοχής
1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος εγγράφου πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.
2. Η συμμετοχή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή στο email που αναφέρεται παρακάτω από τον συμμετέχοντα ή σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής από τον εκπρόσωπο της ομάδας
4. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται
5. Απαγορεύεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή της πρότασης στα συνημμένα αρχεία (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία) που υποβάλλεται στον διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της πρότασης από το Διαγωνισμό.
6. Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμα μόνιμος κάτοικος της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος και συγκεκριμένα των Νομών Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης
7. Οι δημιουργοί των υποψήφιων επιχειρηματικών ιδεών θα πρέπει να είναι νέοι ηλικίας 18 έως 35 χρόνων, να διατηρούν την ιδιότητα του φοιτητή ή να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
8. Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές
9. Μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Κάθε συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) συμμετέχει με μία μόνο πρόταση. Για την δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας όποτε αυτή του ζητηθεί.
10. Οι επιχειρηματικές ιδέες μπορεί να αφορούν σε ένα καινοτομικό προϊόν, σε μια καινοτομική υπηρεσία ή ακόμη και σε μια καινοτομική πρακτική. Οι ιδέες δηλαδή δεν περιορίζονται στο στενό επιχειρηματικό τομέα αλλά μπορούν επίσης να συμμετέχουν και προσπάθειες με Μη Κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
11. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.
Δηλώσεις – εγγυήσεις – ευθύνη συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
1. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει στον Διαγωνισμό, υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και είναι πρωτότυπη και καινοτόμα
2. Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει
3. Κάθε συμμετέχων εγγυάται ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή πρότασης που κατατίθεται στον Διαγωνισμό.
4. Οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλουν τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ματαιώσουν το διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στο δικτυακό τόπο έκαστου διοργανωτή – φορέα και χωρίς ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.
5. Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού.
Διαδικασία Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής:
Κατάθεση Επιχειρηματικού Σχεδίου: η κατάθεση της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 15 Νοεμβρίου 2018 έως 20 Δεκεμβρίου 2018 και θα αποστέλλεται στο email employouthproject@gmail.com σε μορφή word.doc και .pdf και έκτασης έως και 5 σελίδων A4. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους ή/και τα στοιχεία των υπολοίπων μελών της ομάδας τους καθώς και την περιοχή της Επιχειρηματικής Φωλιάς (Σέρρες ή Κιλκίς ή Πέλλα) για την οποία ενδιαφέρονται, στο έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων (θα σημειώνεται ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας από την ομάδα) και να την συμπεριλάβουν (εκτός του εγγράφου word.doc με το επιχειρηματικό σχέδιο και του αντίστοιχου .pdf) ως συνημμένο έγγραφο.
Στο κείμενο που θα περιλαμβάνει την επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να περιγράφεται η επιχειρηματική πρόταση και να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενότητες:
 Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης (μια λέξη ή φράση που προσδιορίζει την πρόταση)
 Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση του επιχειρηματικού πλάνου, πρόβλημα στο οποίο ο συμμετέχων / οι συμμετέχοντες προσφέρει / προσφέρουν λύση)
 Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή της σημασίας της ιδέας, αξιακή πρόταση, τεχνολογία στην οποία θα στηριχθεί)
 Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Εξηγείστε ποιο είναι το project / προϊόν / υπηρεσία και πως λειτουργεί, με απλά λόγια πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες)
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
 Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται
 Τρόποι παραγωγής / προμήθειας και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης
Κατάθεση δικαιολογητικών: η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ταυτόχρονα και ομοίως (σε μορφή word.doc και pdf) με την κατάθεση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά: α) πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα του συμμετέχοντα και σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής όλων των μελών της ομάδας, β) απλό αντίγραφο του πτυχίου τους (σε περίπτωση αποφοίτων ΑΕΙ / ΤΕΙ) ή βεβαίωση σπουδών από την Σχολή που φοιτούν (σε περίπτωση φοιτητών) και γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Αξιολόγηση των προτάσεων
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιστημονική επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων, σε τρία στάδια:
 Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και Επιλεξιμότητας πρότασης
 Στάδιο Β: Αξιολόγηση επιχειρηματικής πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων ως εξής:
Β1. Βαθμός υλοποίησης ιδέας
30%
Ρεαλιστικότητα
10%
Ευκαιρία/κενό στην αγορά
20%
Β2. Ποιότητα/αρτιότητα επιχειρηματικού σχεδίου
30%
Απόδοση
10%
Δομή
10%
Οικονομικά μεγέθη
10%
Β3.Καινοτομία
40%
Όραμα
20%
Διαφοροποίηση ιδέας
20%
Οι 30 συμμετέχοντες (ατομικά ή σε ομάδες) σε κάθε περιοχή υλοποίησης του προγράμματος «Επιχειρηματικές Φωλιές» που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία προκρίνονται στο επόμενο στάδιο
 Στάδιο Γ: Προφορική παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής όπου θα αξιολογηθεί η ποιότητα της παρουσίασης και ουσιαστικά της ικανότητας κάθε ομάδας να προωθήσει και να «πουλήσει» την ιδέα της
Μετά το πέρας και του γ’ σταδίου της αξιολόγησης, οι 60 συμμετέχοντες (ατομικά ή σε ομάδες) των οποίων θα διακριθεί η επιχειρηματική τους πρόταση θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικές Φωλιές» το οποίο θα υλοποιηθεί από τους Διοργανωτές στην περιοχή των Σερρών (25 συμμετέχοντες), Κιλκίς (20 συμμετέχοντες) και Πέλλα (15 συμμετέχοντες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2321099732, 2321099744