ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αγαπητά Μέλη,

Ενόψει της υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμών) χρήσεως 2013 στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώριση, αναρτάμε για ενημέρωσή σας έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου – Διεύθυνσης  ΑΕ και Πίστεως με θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ, εκ του οποίου συνάγεται ότι «….το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ αποτελεί ένα από συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης….».
Θα ήθελα, επίσης, να σας επιστήσω την προσοχή στα εξής:
–    Ο Ισολογισμός θα πρέπει να κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή σε δύο (2) αντίγραφα και να φέρει τις γνήσιες – πρωτότυπες υπογραφές των προσώπων που έχουν ευθύνη υπογραφής του Ισολογισμού.
–    Στον Ισολογισμό είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας
–    Το Προσάρτημα θα πρέπει επίσης να κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή σε δύο (2) αντίγραφα και να φέρει τις γνήσιες υπογραφές των προσώπων που υπογράφουν και τον Ισολογισμό.
–    Το Πρακτικό του Δ.Σ., η Πρόσκληση της Γ.Σ. και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. θα πρέπει να κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή σε δύο αντίγραφα το καθένα και να φέρουν οπωσδήποτε τη σφραγίδα της εταιρείας και γνήσια υπογραφή – υπογραφές (αν είναι αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών να έχει τη σφραγίδα της εταιρεία και τη γνήσια υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, ενώ αν είναι πρωτότυπα πρακτικά να έχει τις υπογραφές όσων υπογράφουν το πρακτικό και τη σφραγίδα της εταιρείας.)
–    Ως προς την αίτηση που υποβάλλεται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (επισυνάπτεται) θα πρέπει και αυτή να έχει τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. Η αίτηση, όπως και πέρσι, ενέχει και τη  θέση δήλωσης γνωστοποίησης της ημερομηνίας ανάρτησης του Ισολογισμού της εταιρείας στην ιστοσελίδα της ( η οποία αναγράφεται στο σχετικό πεδίο της αίτησης) και η τήρηση των προθεσμιών που ισχύουν για τη δημοσίευση του Ισολογισμού (δηλαδή 20 ημέρες πριν από την Τακτική  Γ.Σ. ),  προϋποθέτει τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας ανάρτησης του Ισολογισμού στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., δηλαδή, η γνωστοποίηση της ημερομηνίας ανάρτησης του Ισολογισμού στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη Γ.Σ., προκειμένου να αποφευχθεί η μη πλήρωση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 35α του Ν. 2190/20 περί ακυρωσίας της Γ.Σ.
–    Παράκληση, μαζί με την αίτηση να προσκομίζετε και μία εκτύπωση της ιστοσελίδας της εταιρείας με αναρτημένο τον Ισολογισμό, όπου να φαίνεται η ημερομηνία η οποία θα πρέπει να είναι αυτή που δηλώνεται στην αίτηση. (αν δεν είναι δυνατόν να προσκομίσετε εσείς την εκτύπωση αυτή, θα την κάνει η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την κατάθεση της αίτησης.)
–    Για όσες εταιρείες δεν διαθέτουν ιστοσελίδα για δημοσίευση του Ισολογισμού, ισχύει ό,τι και πέρσι, δηλαδή ότι μπορούν να δημιουργήσουν εταιρική παρουσίαση στο portal του Επιμελητηρίου και να δημοσιεύσουν εκεί τον Ισολογισμό. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν από το Επιμελητήριο και μάλιστα φέτος οι εταιρείες θα έχουν δικό τους domain name, το οποίο παρέχεται από το Επιμελητήριο ΔΩΡΕΑΝ στις εταιρείες μέλη του για το σκοπό αυτό.
 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΘΕΡΜΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, να έχουν τις σωστές χρονολογίες, τις απαιτούμενες υπογραφές και σφραγίδες.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν διευκρίνηση.

Θωμαή Μπόζιου
Προϊσταμένη Τμήματος Εμποροβιομηχανικών Θεμάτων και
Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ: 2321099732, 6976000354
Φαξ: 2321099740 και 2321099738
e-mail: boziou@eves.gr
ση, πιστεύω ότι και φέτος η συνεργασία μας θα είναι άψογη.