Δώσε τίτλο για το άρθρο……

1.     Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός
υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και
ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 232

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε
άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να
αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην
ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην
Μερίδα της εταιρείας.

Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της
εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται
με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο
οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην
Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται,
εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

2.     Για την υλοποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (1) της ανωτέρω
διάταξης (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα
τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ.
Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει η διεύθυνση
της ιστοσελίδας της κάθε εταιρείας να  καταχωρισθεί στην Μερίδα της
εταιρείας στο ΓΕΜΗ και η καταχώριση αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους :

1.    είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της
αυτοαπογραφής

2.    είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., με
τη  συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσης (Βλέπε σχετικό έντυπο που
χορηγεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ με τίτλο : "ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΕΠΕ & ΑΕ)"

3.     Η υλοποίηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου (1) της ως άνω
διάταξης, δηλαδή, «η χωρίς αμέλεια ενημέρωση/ ανακοίνωση στο οικείο Μητρώο
(δηλ. στο ΓΕΜΗ), του γεγονότος της ανάρτησης στην ιστοσελίδα κάθε
δημοσιευτέας πράξης», δεδομένου ότι «οι προθεσμίες (που προβλέπει ο
ν.2190/1920 και ο ν.3190/1955) και που συνδέονται με τη δημοσίευση σε έντυπα
μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την γενική συνέλευση), λογίζεται ότι
εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο
(δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την κάθε ανάρτηση στην ιστοσελίδα (και δεν εκκινούν από
την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η ανάρτησή των)»], γίνεται με την
συμπλήρωση και υποβολή της παρούσας "ΑΙΤΗΣΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ", ως και με την
υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών (που αναφέρονται σ' αυτή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση της αίτησης αυτής μπορεί να γίνει :

Α) Για την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ των αναρτήσεων στη ιστοσελίδα (με συνημμένη
σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας)
και

Β) Για την υποβολή στο ΓΕΜΗ των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (όπως
αναφέρεται στο Β μέρος της αίτησης).

4.     Σχετικά με τις ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και τις ΚΥΡΩΣΕΙΣ σημειώνεται ότι :

 4.1.  Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός,
αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης
ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της
τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε
20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ.
8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

 

4.2.  Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές
ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη
και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14
Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των
άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Σχετικά Αρχεία: