ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 13.04.2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 «Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ» της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) προβλέπεται ότι στις επιχειρήσεις που προβλέφθηκαν από την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) και όπως αυτές προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ.2 του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική  Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του  Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις  26 Μαρτίου 2020. Εφόσον  υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.