ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η Δράση

 Η δράση “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων” αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού DeMinimis.

Η δράση ενισχύει τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου στα στάδια της παραλαβής και της πώλησης αντίστοιχα, σε πραγματικό χρόνο. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων Εισροών-Εκροών, με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων και τη διασύνδεση του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η συγκεκριμένη δράση, αποτελεί συμπληρωματικό και αναπόσπαστο στοιχείο για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Ωςολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών − εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από:

1.    μηχανισμό (υποσύστημα) μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας δεξαμενής και παρεπόμενα μέρη αυτού,

2.    υποσύστημα παρακολούθησης εκροών από τις αντλίες καυσίμων,

3.    κεντρική μονάδα (κονσόλα) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων, και

4.    υποσύστημα κεντρικής ενημέρωσης δημόσιων αρχών.

Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Ελέγχου Εισροών-Εκροών που θα εγκατασταθούν, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που προβλέπονται αναλυτικά:

·  Στην υπ’ αριθ. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/21-12-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του Υπουργού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει.

·  Στην υπ’ αριθ. 1009/04-01-2012 (ΦΕΚ 72/27-01-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
 

 Διαδικτυακός Τόπος της Δράσης http://e-gas-station.ktpae.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ