Επιστολή- παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών, κου Άρη Δρογαλά προς στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδη.

Την επιστολή- παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών, κου Άρη Δρογαλά προς στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχ. ΧρυσοχοΪδη, σχετικά με την αλλαγή των όρων υλοποίησης της Δράσης 1 για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών» στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 από τις επιχειρήσεις που εντάχτηκαν ως προς την υποχρέωση διατήρησης των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), σας παραθέτουμε αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Υποχρέωση των επιχειρήσεων στη διατήρηση των ΕΜΕ, για την 1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε  να σας ενημερώσουμε και να σας επιστήσουμε το ενδιαφέρον αναφορικά με την εξέλιξη των εγκεκριμένων προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Δράσης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σύμφωνα με παράρτημα της ΚΥΑ του ανωτέρω προγράμματος, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί υποχρεούνται να διατηρήσουν τις ΕΜΕ του 2008 για το 2010 και για 2 έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η ΚΥΑ της ανωτέρω Δράσης συντάχθηκε και εγκρίθηκε πριν την κατάσταση οικονομικής κρίσης στην οποία τέθηκε η Χώρα και πολλές από τις προϋποθέσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνει πλέον δεν ακολουθούν την παρούσα οικονομική πραγματικότητα.

 Το 2008 ήταν έτος κερδοφορίας και υψηλών τζίρων για πολλές επιχειρήσεις ενώ από το 2009 φάνηκαν τα έντονα αποτελέσματα της οικονομικής  κρίσης. Οι επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες και κερδοφόρες στα νέα δεδομένα έπρεπε να μειώσουν τα σταθερά τους έξοδα. Έτσι, οι περισσότερες από 2009 είχαν ξεκινήσει περικοπές εξόδων και μειώσεις προσωπικού.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι οι περισσότερες από το 50 – 60% των επιχειρήσεων – μελών μας που εγκρίθηκαν και υπέγραψαν σύμβαση με τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης δεν προλαβαίνουν να αντικαταστήσουν όλες τις ΕΜΕ του 2008 που είχαν απολέσει.

Βασική πηγή του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί είναι ότι τα αποτελέσματα των εγκρίσεων ανακοινώθηκαν πολύ αργότερα από το αρχικά οριζόμενο χρονοδιάγραμμα στην ΚΥΑ της Δράσης. Συνέπεια αυτού είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μειώσει προσωπικό κατά 5 μονάδες εργασίας, τη στιγμή ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων να πρέπει να προσλάβουν τουλάχιστον 10 άτομα πλήρους απασχόλησης για να καλύψουν τις 5 μονάδες σε ετήσια βάση (5 επιπλέον άτομα πλήρους απασχόλησης τα οποία ούτως ή άλλως δεν χρειάζονται και θα απολυθούν με το πέρας του 2010). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκριθούν κατόπιν ένστασης θα πρέπει να προσλάβουν σχεδόν τα τριπλάσια ή και τετραπλάσια άτομα.

Η πρόσληψη τόσων ατόμων σωρευτικά το διάστημα των τελευταίων μηνών του έτους καταργεί ουσιαστικά το πλεονέκτημα της επιδότησης της επένδυσης με συνέπεια κάθε όφελος για τους επιχειρηματίες να μηδενίζεται και να μην επιθυμούν την υλοποίηση της επένδυσης. Επιπλέον, καταργείται και ο βασικός σκοπός του προγράμματος (η διατήρηση και η προώθηση της απασχόλησης) αφού τελικά όπως τα γεγονότα δείχνουν θα υλοποιήσουν μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις  με  0 – 5 άτομα προσωπικό του 2008.

Η μη υλοποίηση της Δράσης από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις οδηγεί τουλάχιστον στα κατωτέρω:

Μικρό ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ.

  • 1. Μικρό ποσοστό υλοποίησης των στόχων της Δράσης.
  • 2. Καχυποψία των επενδυτών για μελλοντικά προγράμματα.
  • 3. Δυσφήμιση των επιδοτούμενων προγραμμάτων από μη ικανοποιημένους επενδυτές.
  • 4. Αρνητική εικόνα για τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων.
  • 5. Δεν επιτυγχάνεται ο στόχος του προγράμματος για διατήρηση – αύξηση της απασχόλησης αφού θέτοντας ανέφικτα αυστηρούς όρους οι επιχειρηματίες παρόλο που υπέγραψαν τη σύμβαση δε θα υλοποιήσουν.

Επιπλέον, αναφορικά με απάντηση σας προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, για τα έννομα δικαιώματα που μπορούν να διεκδικήσουν οι μη συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα έννομα δικαιώματα που μπορούν να διεκδικήσουν οι εγκεκριμένοι συμμετέχοντες αφού:

  • 1. Στη σελίδα 30 του οδηγού του προγράμματος αναφέρεται «Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010».
  • 2. Στη σελίδα 18 του σώματος της ΚΥΑ, αναφέρεται: «για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων από τους Ε.Φ.Δ. γίνεται το αργότερο εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων». Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 18 Δεκεμβρίου, θα έπρεπε εντός Φεβρουαρίου να έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις.
  • 3. Η ΚΥΑ αντιφάσκει στο χρονικό διάστημα έναρξης της υποχρέωσης διατήρησης των ΕΜΕ, αφού στη σελίδα 29 όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης αναγράφεται ότι αναφέρονταν και στη προδημοσίευση του προγράμματος «Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την υποχρέωση να διατηρεί τον αριθμό των δημιουργημένων νέων θέσεων απασχόλησης παράλληλα με τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις οποίες έγινε η αξιολόγηση του επενδυτικού του σχεδίου όπως αναφέρεται και ορίζεται στην υπογραφείσα σύμβασή του με τον Ε.Φ.Δ.» ενώ στο παράρτημα όπου αναφέρεται η βαθμολόγηση της πρότασης αναφέρει ως χρόνο έναρξης της υποχρέωσης από το 2010 και έκτοτε μέχρι και δύο (2) έτη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. Σημαντικό να σημειωθεί είναι ότι η ανωτέρω παράμετρος για την υποχρέωση του 2010 προστέθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2009 ενώ το πρόγραμμα προδημοσιεύτηκε τον Μάιο.

Παράλληλα, οι επενδυτές οι οποίοι δεν κατέθεσαν πρόταση λόγω του κριτηρίου δέσμευσης των ΕΜΕ του 2008, αντιμετώπιζαν πρόβλημα για την διατήρησή τους για όλα τα έτη που ζητάει το πρόγραμμα και όχι μόνο για το 2010.

Συνοψίζοντας και γνωρίζοντας ότι το παρόν Υπουργείο προσπαθεί να αυξήσει την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και να τονώσει την κίνηση στην αγορά παραθέτουμε τις κατωτέρω προτάσεις ελπίζοντας να βοηθήσουν ώστε τουλάχιστον στην υποχρέωση της απασχόλησης να υπάρξει πρόνοια από το Κράτος ενόψει της οικονομικής κρίσης και δεδομένης της καθυστέρησης έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων :

  • 1. Η υποχρέωση για διατήρηση των ΕΜΕ να ελέγχεται για το 2010 και έκτοτε όπως αναφέρει η ΚΥΑ αλλά ως μήνας έναρξης του 2010 να είναι οι μήνας υπογραφής της σύμβασης.
  • 2. Να μετράνε αθροιστικά τα ΕΜΕ για τα έτη 2010 έως και 2012 (ο μέσος όρος των ΕΜΕ διά τα έτη υποχρέωσης διατήρησής τους να ισούται με τα ΕΜΕ του 2008 ώστε να μην αλλάξει και το αποτέλεσμα του στόχου διατήρησης προσωπικού για το πρόγραμμα).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ