ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

Σέρρες, 09/12/2021

Αρ. Πρωτ. 2227

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

κο Σπήλιο Λιβανό

Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών,

κο Δημήτριο Παπαγιαννίδη

ΚΟΙΝ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών,

Κο Κων/νο Καραμανλή

Βουλευτές Ν. Σερρών

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,

κο Απόστολο Τζιτζικώστα

Αντιπεριφερειάρχη Σερρών,

κο Παναγιώτη Σπυρόπουλο

Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚΜ,

κο Σωτήριο Μπάτο

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Κατόπιν της προδημοσίευσης των Προσκλήσεων για τη νέα Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα παράδοξο που εμφανίστηκε στην αντίστοιχη Πρόσκληση που είχε δημοσιευτεί τον Δεκέμβριο του 2017.

Παρά το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών είναι επιβαρυμένη από νιτρικά και η λεκάνη απορροής του Στρυμόνα χαρακτηρίζεται ως ευπρόσβλητη περιοχή, κανένας δικαιούχος από την περιοχή μας, όπως προκύπτει από την Απόφαση Ένταξης, δεν έλαβε την αντίστοιχη ενίσχυση, ενώ ελάχιστες ήταν και οι ενισχύσεις που έλαβαν δικαιούχοι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών δεν συμπεριλαμβάνεται καν στον Πίνακα Αποδεκτών της Απόφασης Ένταξης.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της Πρόσκλησης, που προκηρύχθηκε για όλη την επικράτεια, οδήγησαν το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων σε συγκεκριμένες περιοχές, αποκλείοντας ολόκληρες Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Σερρών. Μάλιστα, οι δικαιούχοι αυτών των περιοχών λαμβάνουν επιδοτήσεις για τη μείωση των νιτρικών πάνω από μία δεκαετία.

Δεν κατανοούμε τη διαφοροποίηση αυτής της Δράσης από τις υπόλοιπες του Β’ Πυλώνα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (σχέδια βελτίωσης, νέοι γεωργοί, εξισωτική αποζημίωση, περιβαλλοντικά μέτρα όπως βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία, σπάνιες φυλές κλπ), που προκηρύσσονται ανά Περιφέρεια και όχι σε επίπεδο χώρας.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η ζημία που υφίστανται οι γεωργοί του Νομού μας από αυτή τη διαφοροποίηση είναι τεράστια, καθώς είναι αναγκασμένοι να τηρούν τα ίδια μέτρα χωρίς, όμως, να έχουν λάβει τη σχετική ενίσχυση, με αποτέλεσμα αφενός να επιβαρύνονται το κόστος και αφετέρου να μειώνεται η παραγωγή τους. Παράλληλα, δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς οι γεωργοί της περιοχής μας καλούνται να ανταγωνιστούν γεωργούς  άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων που λαμβάνουν τέτοιες επιδοτήσεις τα τελευταία χρόνια.

Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος με αυτό της Προκήρυξης του 2017 και να προκηρυχθεί η νέα Δράση 10.2.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020 ανά Περιφέρεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό για όλες τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες στα νιτρικά να λάβουν την ενίσχυση που τους αναλογεί.

 

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Μαλλιαράς

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών