ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΩΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Δημοσιεύτηκε η ΓΔΟΥ 154/2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021» (ΦΕΚ 540/Β’/11.02.2021).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως τις 22.02.2021.

Σημειώνεται ότι  οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: