ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA” ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “EMPLOYOUTH”

Μεεπιτυχίαολοκληρώθηκεστις 31 Μαρτίου 2021 τοέργο “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA” μεακρωνύμιο “EMPLOYOUTH” στοοποίοσυμμετείχαντοΕπιμελητήριοΣερρών (ωςΕπικεφαλήςΕταίρος), τοΠανεπιστήμιοΔυτικήςΜακεδονίας, τοΕπιμελητήριοΚιλκίς, τοΕπιμελητήριοΠέλλας, το St. Kliment Ohridski University – Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola καιτο Foundation for Sustainable Economic Development Preda plus.

Το έργο EMPLOYOUTH, προϋπολογισμού 850.200,00€ ξεκίνησε να υλοποιείται στις 2 Απριλίου 2018, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και είναι το πρώτο από τα ενταγμένα έργα στο Πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε.

Κατά την διάρκεια του έργου, 120 νέοι και νέες από τις Σέρρες, το Κιλκίς, την Έδεσσα και την Μπίτολα συμμετείχαν είτε σε ομάδες είτε μεμονωμένα, με την επιχειρηματική τους ιδέα στις “Επιχειρηματικές Φωλιές” (α’ φάση του έργου) όπου υλοποιήθηκαν ενημερωτικά/εκπαιδευτικά εργαστήρια καθώς και τακτικές συναντήσεις με εξειδικευμένους εισηγητές / συμβούλους – καθοδηγητές. Η “Επιχειρηματική Φωλιά” λειτούργησε ως εφαλτήριο για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξη των ιδεών και την ανάπτυξη συνεργασιών. Το πρόγραμμα ήταν τρίμηνης διάρκειας και ολοκληρώθηκε με την επονομαζόμενη “Demo Day”, όπου οι συμμετέχοντες παρουσίασαν την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους ιδέας, αξιολογήθηκαν και οι 30 νέοι και νέες με την καλύτερη αξιολόγηση προχώρησαν στην β’ φάση όπου είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πρόγραμμα προθερμοκοίτησης στην Θεσσαλονίκη και στην Μπίτολα αντίστοιχα.

Ακολούθησε ο διακρατικός διαγωνισμός καινοτόμας ιδέας με στόχο την ανάδειξη των 5 καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών από ένα πάνελ εκπροσώπων από την ακαδημαϊκή, επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα με τους πέντε συμμετέχοντες των οποίων η ιδέα τους διακρίθηκε στον διαγωνισμό να συμμετέχουν σε εκδήλωση δικτύωσης με το Uni.Fund(Εταιρεία Επιχειρηματικών Κεφαλαίων) όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς λειτουργεί το Uni.Fundκαι το προφίλ των εταιρειών που υποστηρίζει, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να λάβουν πολύτιμα σχόλια από τα εξειδικευμένα στελέχη του προκειμένου να εξελίξουν περαιτέρω τις ιδέες τους στοχεύοντας στην είσοδο των υπηρεσιών / προϊόντων στην αγορά στο εγγύς μέλλον.

Στο πλαίσιο επίσης του έργου, συγχρηματοδοτήθηκε η ανακατασκευή του κτιρίου της Σχολής Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski University – Bitola, ενός χώρου 800 m² που θα αποτελεί έναν ITκόμβο μεταξύ των φοιτητών και του κλάδου των επικοινωνιών και της πληροφορικής, έχοντας την δυνατότητα να συνεργαστούν σε έργα, παρέχοντας στους φοιτητές πρακτική κατάρτιση. Ο χώρος θα αποτελεί επίσης μία δομή startupόπου οι φοιτητές θα μπορούν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση και να λάβουν υποστήριξη για την είσοδο τους στην αγορά.

Το έργο EMPLOYOUTH έχει ιδιαίτερη αξία γιατί κατάφερε αφενός να δημιουργήσει μια δυναμική επιχειρηματικής κουλτούρας, αφετέρου – επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως έναν από τους πλέον πολύτιμους πόρους της διασυνοριακής περιοχής – κατάφερε να ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηματικότητα στις δύο χώρες μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την υποστήριξη νέων καινοτόμων ιδεών και την δημιουργία προοπτικών απασχόλησης βασισμένων στην ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.employouth.eu.