ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Με την υπ΄ αριθμ. ΑΠΟΦΑΣΗ 100606-ΦΕΚ3750 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (επισυνάπτεται) συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Για την εν λόγω επικαιροποίηση απαιτούνται ποιοτικά και ποσοτικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα αντληθούν από το συνημμένο στο παρόν ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στα συλλογικά όργανα των υπόχρεων προσώπων ( λογιστές, μεσίτες και έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας) που εποπτεύει η ΑΑΔΕ (περ. ε, παρ.1 του άρθ.6 του ν.4557/18) και το δεύτερο στα ίδια τα υπόχρεα πρόσωπα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε θερμά για την συμπλήρωση του πρώτου μέρους από τον φορέα σας καθώς και για την περαιτέρω προώθησή του στα μέλη σας για τη συμπλήρωση του δεύτερου μέρους και την αποστολή του στην υπηρεσία μας.

Δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών παρακαλούμε για την αποστολή των απαντήσεών σας μέχρι την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 απευθείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου p.tsoni@aade.gr.
Τα υπόχρεα πρόσωπα παρακαλούνται επίσης όπως αποστείλουν τις απαντήσεις τους μεμονωμένα μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία και στην ίδια ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2023 ΑΑΔΕ

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.