Ημερίδα για τις Νεοφυείς (start ups) επιχειρήσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015. ΘΕΜΑ: «Προοπτικές & τρόποι ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την υλοποίηση μίας μελέτης για τις προϋποθέσεις, τις προοπτικές και τους τρόπους ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στόχος της οποίας είναι μέσα από μία ανάλυση της παρούσας κατάστασης της Περιφέρειας και με γνώμονα τις διεθνείς πρακτικές, αλλά και την εμπειρία της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, να προτείνει δράσεις που θα μπορούσε να αναλάβει η Περιφέρεια για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων με τρόπο που να αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.
Η εμπειρία της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης από την δημιουργία του πρώτου πάρκου επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα παράλληλα με την λειτουργία της Θερμοκοιτίδας για την φιλοξενία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων μπορεί να αξιοποιηθεί για την δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών. Η μελέτη περιλαμβάνει δράσεις όπως η δημιουργία θερμοκοιτίδων και λειτουργία προγραμμάτων προ-θερμοκοιτίδων που μπορούν να υλοποιηθούν και οι οποίες θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα start-up επιχειρήσεων στο σύνολο της Περιφέρειας.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων δράσεων περιλαμβάνουν:
• Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία συνεργασιών
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Προώθηση της καινοτομίας στο σύνολο της τοπικής οικονομίας
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του συνόλου των επιχειρήσεων της περιοχής
• Αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως των νέων επιστημόνων
• Μείωση της μετανάστευσης
Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των προτεινόμενων δράσεων είναι η συνεργασία και η συμμετοχή τόσο των τοπικών φορέων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα όσο και των τοπικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών για την καθοδήγηση και υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.