Θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών ενόψει της συζήτησης στην Ολομέλεια του Σ/Ν «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις»

Αρ.Πρωτ.:4680

ΠΡΟΣ:
Βουλευτές Ν. Σερρών
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε Σερρών

Κοιν:
ΜΜΕ
ΘΕΜΑ: Θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών ενόψει της συζήτησης στην Ολομέλεια του Σ/Ν «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Με αφορμή και αιτία την κατάθεση στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στις 3 και 4 Φεβρουαρίου του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων με θέμα: «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις»,  στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τροποποιήσεις στον ισχύοντα επενδυτικό – αναπτυξιακό νόμο, το Επιμελητήριο Σερρών ως ο κατεξοχήν φορέας προώθησης της ανάπτυξης σε νομαρχιακό επίπεδο σύμφωνα με την επιμελητηριακή νομοθεσία και το θεσμικό του ρόλο, σε συνέχεια και της διεξοδικής συζήτησης που διεξήχθη στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29.03.2013 με θέμα τις προτάσεις – θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για τον αναπτυξιακό νόμο, διαπιστώνει τα εξής:
Το κατατεθέν Σ/Ν δεν προβλέπει καμία διαφορετική και καλύτερη αντιμετώπιση για το Νομό Σερρών ως προς τα κίνητρα επενδύσεων, σε σχέση με αυτά που προέβλεπε ο ισχύων επενδυτικός νόμος 3908/2011 (δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40% για τις μεσαίες και 50% για τις πολύ μικρές), δηλαδή κίνητρα που δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για το νομό Σερρών σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να ισχύσουν για προσέλκυση επενδύσεων που θα οδηγούσαν, μεταξύ άλλων (έργων υποδομής, θεσμικών παρεμβάσεων κ.ά.) στην ανάπτυξη του επενδύσεων στο Ν. Σερρών, παρά το γεγονός ότι:
•Σε κάθε θεσμικό παράγοντα λήψης αποφάσεων (Πρωθυπουργό, Υπουργούς, Βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες Ανάπτυξης και Εμπορίου, εκπροσώπους κομμάτων, κ.π.ά.) το Επιμελητήριο Σερρών απέστειλε, κατέθεσε και ενεχειρίασε  πίνακες με κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, στους οποίους καταγράφεται και καταδεικνύεται η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Νομός Σερρών τα τελευταία χρόνια, ιδίως ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στο οποίο βάσει των στοιχείων του 2010 που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Ιανουάριο του 2013, ο Νομός Σερρών κατατάσσεται στην προτελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ όλων των νομών της χώρας και στην τελευταία θέση μεταξύ των νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η θέση αυτή του Νομού Σερρών ως προς το κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο σημειωτέον είναι το αποκλειστικό κριτήριο της διαμόρφωσης των ποσοστών επιχορήγησης κεφαλαιακών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του επενδυτικού νόμου, θεωρούμε ότι αποτελεί από μόνη της βάσιμο επιχείρημα για την κατ΄ εξαίρεσιν αντιμετώπιση του Νομού Σερρών ως ειδικής περίπτωσης νομού που χρήζει ειδικής πιο ενισχυμένης ενίσχυσης, πέραν των ποσοστών του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.  Ο Νομός Σερρών δικαιούται και δύναται και πρέπει να τύχει των υψηλότερων ποσοστών ενίσχυσης, δηλαδή 40%, 45% και 50% αντίστοιχα για τις μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, που προβλέπονται στον επενδυτικό νόμο για τους νομούς άλλων περιφερειών, των οποίων οι νομοί κατέχουν υψηλότερη θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. (βλ. συνημμένους πίνακες συγκριτικής κατάταξης του Ν. Σερρών μεταξύ όλων των Νομών της χώρας και μεταξύ των Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.)  
•Το Επιμελητήριο Σερρών είχε προωθήσει συγκεκριμένη πρόταση επί της συζήτησης του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΥΔ πριν κατατεθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,  πρόταση που αφορούσε να συμπεριληφθεί η περίπτωση Νομών με δείκτες – στοιχεία σαν αυτά του Ν. Σερρών (ως νομού με το πολύ χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, πολύ πιο κάτω από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε.,- συγκεκριμένα στο 48,28% του μέσου όρου της Ε.Ε. και με κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ποσοστό 53,44% του μέσου όρου της χώρας, επιπλέον είναι και παραμεθόριος με μεγάλη εκροή εισοδήματος προς τη Βουλγαρία), στις περιοχές μαζί με τις Β.Ε.Π.Ε., τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις Ζώνες Καινοτομίας, όπου στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές παρέχεται κατ΄ εξαίρεση…..το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011).    

Το Επιμελητήριο Σερρών, έστω και την τελευταία στιγμή, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια, προτείνει στους Βουλευτές του Ν. Σερρών να ζητήσουν να ισχύσουν για το Νομό Σερρών κατ εξαίρεσιν τα πιο υψηλά ποσοστά κινήτρων επενδύσεων, θεωρώντας ότι τα κίνητρα αυτά σε συνδυασμό με πρόσθετα έργα υποδομών και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, και λόγω της γεωγραφικής θέσης του Ν. Σερρών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών του, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη του. Σημειωτέον ότι ο Ν. Σερρών  υπολείπεται ετησίως ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά  1,63 δις ευρώ από το μέσο όρο της χώρας ή 870 εκατ. ευρώ από το μέσο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας

Σχετικά Αρχεία: