Καταργήθηκε η υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιεύουν τους Ισολογισμούς τους

Την κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμών των επιχειρήσεων στις εφημερίδες προβλέπει το άρθρο 232 του Φ.Ε.Κ. 86 A'/11.04.2012 περί περιορισμού υποχρεώσεων Α.Ε. και ΕΠΕ για τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων του πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε στη Βουλή, η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου, η δημοσίευση εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των ισολογισμών στο site της εταιρείας εφόσον η διεύθυνση έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας.
Για την ανάρτηση των ισολογισμών και των στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται το οικείο Μητρώο.
Διαβάστε παρακάτω το σχετικό άρθρο του νόμου:
Άρθρο 232
Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.