Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Το Επιμελητήριο Σερρών έλαβε την παρακάτω επιστολή από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του σχετικά με την Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

« Αθήνα, 5/7/2010

Αρ. πρωτ.:0.12617/οικ.3.2077

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                    

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ                                        

    

Ταχ. Δ/νση       : Κοραή 4, 105-64 Αθήνα                                                                 

Τηλέφωνο        : 210 5271402

FAX                  : 210 5271420                                                                           

Πληροφορίες    : Δέσπ. Πλάκα

Email               : desplak@mou.gr

ΘΕΜΑ: Κινητοποίηση Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Μέσω του ΕΤΠ, παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) η δυνατότητα χρηματοδότησης των κρατών μελών, για τη λήψη μέτρων στήριξης των εργαζομένων, οι οποίοι απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, στις περιπτώσεις όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία καθώς και λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Η περίοδος εφαρμογής του ΕΤΠ ταυτίζεται με την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, δηλαδή άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2013.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το ΕΤΠ δε χρηματοδοτεί την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ή των βιομηχανικών τομέων. Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από τις απολύσεις που προκύπτουν από τους βαθείς μετασχηματισμούς στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές και λόγω της οικονομικής κρίσης. Το Ταμείο αφορά τόσο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και τις μεγάλες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΤΠ, 500 εκ. ευρώ διατίθενται κάθε χρόνο για την υποστήριξη των εργαζομένων που πλήττονται, για τους οποίους θα πρέπει ν' αποδεικνύεται με σαφήνεια η σχέση μεταξύ της απόλυσής τους και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο.

Όσον αφορά τις επιλέξιμες ενέργειες, το ΕΤΠ χρηματοδοτεί συγκεκριμένα :

Α) την ενίσχυση για την αναζήτηση θέσης εργασίας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης και επανακατάρτισης, την επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση για αυτοαπασχόληση.

Β) ειδικά μέτρα για μικρό χρονικά διάστημα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κινητικότητας κλπ.

Γ) μέτρα για ενθάρρυνση μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως τα επιδόματα ανεργίας, δε χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ.

Βασική φιλοσοφία στη λειτουργία του ΕΤΠ αποτελεί η ευελιξία και η άμεση ανταπόκριση στις διαρθρωτικές αλλαγές της παγκόσμιας οικονομίας. Ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης της παρούσας περιόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΤΠ, επιφέροντας τις ακόλουθες βασικές αλλαγές :

  1. Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠ και στους απολυμένους εργαζόμενους, των οποίων οι απολύσεις συνδέονται άρρηκτα με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.
  2. Τη μείωση του αριθμού των 1000 απολύσεων, που απαιτούνταν για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ στα κριτήρια παρέμβασης 1 και 2 του Κανονισμού, στις 500 απολύσεις (το κριτήριο 3 δεν απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό απολύσεων).
  3. Την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής στο 65% της συνολικής χρηματοδότησης.
  4. Την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τους 12 μήνες στους 24 μήνες.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται μόνο από το κράτος – μέλος. Γι' αυτό, παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους συναρμόδιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς σας, για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το ΕΤΠ.

Τον Μάιο υπεγράφη και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (692/Β/21-5-2010) η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)».

Ως Αρχή Διαχείρισης ορίσθηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (κα. Δέσποινα Πλάκα, τηλ. 210 5271402 και κο Οδ. Ρούσκα, τηλ. 210 5271444) ή να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων στις σελίδες http://www.ypergka.gr/ και http://www.esfhellas.gr/ αντίστοιχα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΕΚΟΣ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ