ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ INTERREG III

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Aπό την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 9 ΜΑΪΟΥ 2008

    Το Επιμελητήριο Σερρών ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι έχει προκηρυχθεί ένα νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, του Εμπορίου  και των Υπηρεσιών ( πλην των τουριστικών καταλυμάτων).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Υφιστάμενες ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Μεταποίησης, Εμπορίου και Υπηρεσιών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ επιχειρήσεων είναι:

  • να απασχολούσαν  το 2007 από 0 έως 250 εργαζομένους
  • να έχουν συμπληρώσει μία (1) πλήρη δωδεκάμηνη και κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  •  ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται από 20.000€ έως 50.000.000 €
  • να  έχουν επιλέξιμο Κωδικό Αντικειμένου Δραστηριότητας, όπως αυτοί φαίνονται στους πίνακες του Οδηγού του Προγράμματος
  • Να πληρούν το Κριτήριο της Διασυνοριακότητας

και άλλες προϋποθέσεις, όπως φαίνονται στον Οδηγό του Προγράμματος

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι η κάλυψη του κριτηρίου της Διασυνοριακότητας, το οποίο καλύπτεται όταν αθροιστικά το ποσοστό των εξαγωγών ή και των εισαγωγών προς και από τις χώρες των επιλέξιμων περιοχών των ΠΚΠ INTERREG (για τις Σέρρες προς και από τη Βουλγαρία)  επί του κύκλου εργασιών κατ’ έτος για τα τρία (3) τελευταία έτη ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 5%. (βλ. διευκρινήσεις στον Οδηγό του Προγράμματος)

Ορια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού:

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 20.000 έως 250.000 €.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ:   Εκσυγχρονισμός χώρων, μηχανήματα, εξοπλισμός, κ.ά. (βλ. Οδηγό)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Η επιχορήγηση καλύπτει το 50% των επιλέξιμων δαπανών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται (υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr) από 10 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2008 και στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.  

Βρείτε τα στοιχεία (Οδηγό του Προγράμματος, Φόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής, Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό κ.λ.π.) κάνοντας κλικ εδώ

Επίσης στοιχεία του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ και εδώ

Δείτε τους Υπόλοιπους όρους και Προϋποθέσεις, τους επιλέξιμους Κωδικούς Αντικειμένου Δραστηριότητας ανά κλάδο, τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες κλ.π. στο «Διαβάστε Περισσότερα».