Παράταση προθεσμίας για τη Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013’
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 και ώρα 14:00
    
Το Επιμελητήριο Σερρών, εταίρος του Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές και τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη παρατείνεται η διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα:

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Οικ. 13151/2877/21-09-2011 απόφαση ορίζεται ως νέα ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων η Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14:00.
Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ενισχύει τις υπό σύσταση, τις νεοσύστατες (επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση) και τις νέες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που έχουν κλείσει από μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις), για καινοτόμα επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού  από 30.000€ έως 300.000€ (μεταποίηση κ.ά τομείς – κλάδους) και 20.000€ έως 200.000€ (υπηρεσίες κ.ά επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων) Μεταξύ των επιλέξιμων ενεργειών περιλαμβάνονται Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις, Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες, Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας, Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων, Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας, Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων, Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου, Λειτουργικές Δαπάνες.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60%.
Υποβολή προτάσεων αιτήσεων έως 18/10/2011 στο site: www.ependyseis.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι υποψήφιοι επενδυτές στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να επισκέπτονται/ενημερώνονται:

α) Από τους διαδικτυακούς τόπους : www.espa.gr, www.ggb.gr, www.ypoian.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr και  www.e-kepa.gr.

β) Από τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr, τηλ. 210-6985210).

γ) Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρμη Θεσσαλονίκης,  τηλ. 2310-480000, ιnfo@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr).

δ) Από το Επιμελητήριο Σερρών, Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών, κ. Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732, και το δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου www.serreschamber.gr).

ε) Από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

ζ) Από το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.