ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σέρρες  22.07.2011
Αρ. Πρωτ 8877

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ (25-29 Ιουλίου 2011)
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 8576/13.07.2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   


Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών έχοντας υπόψη την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σερρών με αρ. 32/22.07.2011, περί παράτασης κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών της με αρ. 8576/13.07.2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

καλεί


τους μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ή υπαλλήλους σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να πλαισιωθούν οι επιτροπές α) αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, β) αξιολόγησης ενστάσεων και γ) παραλαβής Έργων για την υλοποίηση των εγκεκριμένων Έργων του Προγράμματος Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» με τα ακρωνύμια: 1) «Learning Community» με Κύριο Δικαιούχο το Επιμελητήριο Σερρών, 2) «Emplocomp» με Κύριο Δικαιούχο το Επιμελητήριο Μπλαγκόεβραντ, 3) «Entre+GB» με Κύριο Δικαιούχο το Τ.Ε.Ι. Σερρών και 4) «EN-ACT» με Κύριο Δικαιούχο το Δήμο Βισαλτίας, στα οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο Σερρών, να υποβάλλουν από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    αίτηση,
2.    βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης 
3.    βιογραφικό σημείωμα    

Το έργο των επιτροπών θα πραγματοποιείται εκτός ωραρίου, θα υλοποιηθεί για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την συγκρότησή τους και ο τόπος υλοποίησης των συνεδριάσεων των επιτροπών θα είναι στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες.    Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών, από την κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732.    Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 8576/13.07.2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.         

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΟΓΑΛΑΣ