ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ 30/06/2017

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 παρατείνεται η προθεσμία των υπόχρεων εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» του Κανονισμού Ξυλείας, για την υποβολή αίτησης στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Η ΚΥΑ, που παρατείνει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (Β´ 2872 ) προθεσμία εγγραφής,  δημοσιεύθηκε στις 2/5/2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β´ 1492). Όπως ορίζει, τυχόν διαδικασίες επιβολής του διοικητικού προστίμου (700 ευρώ) λόγω μη εγγραφής ενός Φορέα Εκμετάλλευσης ή ενός Εμπόρου στα Μητρώα ή εκπρόθεσμης υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης, που άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι της 2 Μαΐου 2017, αναστέλλονται.

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010. Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το συνημμένο ΦΕΚ ΚΑΙ το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ