Παρατηρήσεις του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ επί του Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των οφειλών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρατηρήσεις του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ επί του Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών καθώς και για τη ρύθμιση ενήμερων οφειλών

 Σέρρες  11-12-2009

            Το Επιμελητήριο Σερρών παρατηρεί ότι το προς κατάθεση στη Βουλή σχέδιο νόμου παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προσθήκη ρυθμίσεων  για ληξιπρόθεσμες οφειλές (υπό προϋποθέσεις) και μετά την 1/1/2005, ενώ αρχικά ίσχυε μόνο για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2008.

           Σχετικά με τις  ενήμερες οφειλές το Επιμελητήριο Σερρών παρατηρεί τη δημιουργία ασάφειας στο κατά πόσον οι ρυθμίσεις αφορούν και τις μικρότερες επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου (που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα) και μέχρι ποίου ορίου ετήσιων ακαθάριστων εσόδων γι' αυτές. Εξάλλου η προϋπόθεση της τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας εξαιρεί εξ' αυτού και μόνο του γεγονότος τις περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας. Παράλληλα το όριο ακαθάριστων εσόδων 150.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται χαμηλό και πρέπει να διευρυνθεί.

Για τις ρυθμίσεις Τειρεσία το Επιμελητήριο Σερρών σημειώνει:

Η επαναφορά της 15ετίας στην τήρηση αρχείων από τις Τράπεζες (αντί 10ετίας της αρχικής πρόβλεψης) αποτελεί δυσμενέστερη εξέλιξη.  

Επίσης δυσμενής χαρακτηρίζεται η ρύθμιση για μη εμφάνιση δυσμενών στοιχείων που έχουν εξοφληθεί, αν αυτά δεν υπερβαίνουν τις 3000€ αντί του ποσού των 5000€ που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

Τέλος το Επιμελητήριο Σερρών σημειώνει ότι επιβάλλεται αύξηση από 1000 σε 3000€ του ποσού για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί ώστε να μην εμφανίζονται στο σύστημα δυσμενών στοιχείων Τειρεσία.

Επίσης σημειώνεται ότι γενικά οι χρόνοι παραμονής των δυσμενών στοιχείων στον Τειρεσία πρέπει να μειωθούν περαιτέρω.

 Ως προς τις ρυθμίσεις για κεφάλαιο κίνησης σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού το Επιμελητήριο Σερρών σημειώνει ότι η μη υπαγωγή οφειλών από εγγυημένα δάνεια ή και επιδοτούμενα από το Δημόσιο θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό όρους.

Πιο κάτω παραθέτουμε μερικές από τις σχετικές προτάσεις του Επιμελητηρίου  Σερρών που έχουν δημοσιοποιηθεί κατά την διάρκεια της διαβούλευσης.

Κύριο χαρακτηριστικό λειτουργίας του πλαισίου Τειρεσία πρέπει να είναι η στοχοποίηση της υποτροπής και όχι η καταστροφή των συναλλασσομένων που βρέθηκαν κάποια στιγμή σε δυσχέρεια, και μάλιστα εν μέσω κρίσης, και να  δίνει το δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας.

Στοιχεία λειτουργίας του νέου «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» θα πρέπει να είναι:

  • Πριν από όποια απόφαση των Τραπεζών για εγγραφή δυσμενών στοιχείων στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», να υπάρχει ενημέρωση του ενδιαφερομένου ούτως ώστε να δίνεται η ευκαιρία αποτροπής της σχετικής εγγραφής και να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες.
  • Να διαγράφεται από το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων ο εκδότης επιταγής η οποία σφραγίστηκε και ο οποίος σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της την εξοφλεί κανονικά και προσκομίζει στην τράπεζα το αντίστοιχο στέλεχος.
  • Η συμμόρφωση στις υποχρεώσεις, του εγγεγραμμένου στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» με εξόφληση από την πλευρά του της απαίτησης, να συνεπάγεται άμεση και χωρίς αίτηση του απαλοιφή των δυσμενών του στοιχείων από το σύστημα και όχι να παραμένει όπως ισχύει σήμερα από 3 έως 15 χρόνια και ουσιαστικά να στιγματίζεται στο υπόλοιπο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή ως απλός δανειολήπτης ή καταναλωτής.
  • Η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» να υποχρεωθεί να ενσωματώσει στην λειτουργία της όλες τις σχετικές συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που την αφορούν αλλά και γενικότερης εφαρμογής.
  • Να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές κατά πόσο τηρείται από τις τράπεζες η ρητή συγκατάθεση των δανειοληπτών για την εγγραφή στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.» των στοιχείων των δανείων τους.
  • Στο Δ.Σ. του νέου «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» θα πρέπει να προβλεφθεί η εκπροσώπηση των βασικών κοινωνικών ομάδων που συναλλάσσονται με το τραπεζικό σύστημα με την συμμετοχή κατ' ελάχιστον της Κ.Ε.Ε.Ε., ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ των δανειοληπτών και των καταναλωτών.

Τέλος η αναθεώρηση του σκοπού και του τρόπου λειτουργίας του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» που θα τον καθιστά ένα εργαλείο διαφάνειας και ελέγχου της φερεγγυότητας με αναπτυξιακή στόχευση και που θα παρέχει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες για τους καταγραφόμενους σε αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις καλύτερες πρακτικές σε ισχύοντα ανάλογα συστήματα στον διεθνή χώρο.