Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών : «Συντήρηση, Οργάνωση, Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών», έτους 2014.

Ημερομηνία 05/05/2014
Αριθμ. Πρωτ: 24344

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Συντήρηση, Οργάνωση, Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών» έτους 2014,
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.040,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα Σερρών, επί της οδού Κ. Καραμανλή 1,  την 02 / 06 /2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.
Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 960,00 ευρώ.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών παραστεί ανάγκη μεταβολής των κατά τον προϋπολογισμό της σύμβασης ποσοτήτων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν την απαιτούμενη  εμπειρία στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρούνται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για εξειδικευμένες εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) του πρώην υπουργείου Γεωργίας, αναλόγου τάξης καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν τα νόμιμα προσόντα.

Πληροφορίες και αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό, από το γραφείο 21 (Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών) του Δήμου Σερρών, Κων. Καραμανλή 1, έναντι αντιτίμου 10 Ευρώ. Τηλέφωνα: 2321350159 & 2321350135.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ