Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών : «Οργάνωση, Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών»

ΑΔΑ: Β42ΧΩ10-ΥΔΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1
Πληροφορίες: Μ. Σινάνη
Τηλέφωνο:2321 350133
Fax:2321 0 22187

Ημερομηνία 17/10/ 2012
Αριθμ. Πρωτ:  62035

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών :
«Οργάνωση, Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Οργάνωση, Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Μεραρχίας 1 στην πόλη των Σερρών, την 05 / 12 / 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 10:00 π.μ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών:  10:30 π.μ.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 1.000,00 ευρώ.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών παραστεί ανάγκη μεταβολής των κατά τον προϋπολογισμό της σύμβασης ποσοτήτων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν την απαιτούμενη  εμπειρία στην
εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην
διακήρυξη και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρούνται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για εξειδικευμένες εργασίες  κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) του πρώην υπουργείου Γεωργίας, αναλόγου τάξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό, από το γραφείο 23 του Δήμου Σερρών. Αρμόδιος: Μαρία Σινάνη. Διεύθυνση: Μεραρχίας 1. Τηλέφωνα: 2321350133 & 2321350135.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ