Περίληψη της υπ’ αριθ. Π20/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ BNP»

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών  «ΑΝΤΙΔΡΑ-ΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ  ΚΑΙ  BNP» με συνοδό εξοπλισμό, CPV 33696300-8 με αριθμό διακήρυξης Π20/2015 και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των τριάντα  εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε  ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (39.945,48€) με  ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Σέρρες στις 12/06/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών στο 3χλμ Ε.Ο Σερρών-Δράμας, Τ.Κ 62100.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11/06/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου (αρμόδιος υπάλληλος: Χαϊτόγλου Στέλλα, τηλ:23213-51298, email: xaitoglou@hospser.gr)
                                

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ                                                                                        
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ν. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ