ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ (2007-2013)


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ  2007-2013)

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 αποτελεί ένα αυτοτελές Πρόγραμμα της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 και στον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 που αφορά στη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μέτρα και δράσεις, που εντάσσονται στους  τέσσερις (4) Άξονες του προγράμματος:
•    Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
•    Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
•    Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
•    Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης Leader

Άξονας 3
“ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”

Το στρατηγικό πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (ορεινές, μειονεκτικές) και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Οι ομάδες μέτρων, τα μέτρα και οι δράσεις του άξονα 3 στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο Άξονας 3 εξυπηρετούν δύο  ειδικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΣΣΑΑ) και συγκριμένα την:  
•    Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών
•    Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η παρούσα προκήρυξη είναι η 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών έργων του Άξονα 3 και αφορά τα ακόλουθα Μέτρα:
Μέτρο 311     Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (δικαιούχοι: ΓΕΩΡΓΟΙ)
Μέτρο 312     Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (δικαιούχοι: ΜΗ ΓΕΩΡΓΟΙ)
Μέτρο 313     Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (δικαιούχοι: ΜΗ ΓΕΩΡΓΟΙ)

 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) αποτελεί τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης  (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013.
Για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργήσει δίκτυο με μέλη – αντένες τις Αναπτυξιακές Εταιρείες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το δίκτυο – αντένες του Υποστηρικτικού Μηχανισμού έχει την εξής διάρθρωση:
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), που εδρεύει στην Πλούτωνος 27, 546 55 Θεσσαλονίκη (Κεντρική Μονάδα και Αντένα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)
Αναπτυξιακή Κιλκίς-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.), που εδρεύει στην Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς (Αντένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς)
Αναπτυξιακή Πέλλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε.), που εδρεύει στην Σακελαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία, 582 00 Έδεσσα (Αντένα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας)
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.), που εδρεύει στην Β. Αλεξάνδρου 2, 621 22 Σέρρες (Αντένα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών)
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκης 46, 591 00 Βέροια (Αντένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας)
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.), που εδρεύει στην 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, 631 00 Πολύγυρο (Αντένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής)
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεύει στην 16ης Οκτωβρίου 17β, 601 00 Κατερίνη (Αντένα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας)
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι δράσεις του Άξονα 3 εφαρμόζονται  σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών εφαρμόζονται στις εξής περιοχές:
1.         Δημοτική Ενότητα Αμφίπολης
2.         Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας       
3.         Δημοτική Ενότητα Κερκίνης          
4.         Δημοτική Ενότητα Κορμίστας        
5.         Δημοτική Ενότητα Πετριτσίου       
6.         Δημοτική Ενότητα Πρώτης            
7.         Δημοτική Ενότητα Ροδολίβους      
8.         Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας (εκτός του Δ.Δ. Νιγρίτας)
9.         Δημοτική Ενότητα Αχινού
10.       Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας
11.       Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού
12.       Δημοτική Ενότητα Τραγιλού
13.       Δημοτική Ενότητα Αλιστράτης

 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύεται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
    Όλες οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης .
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής .
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) .
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος .
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος .
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος .
Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις και για τους δικαιούχους αυτών των Μέτρων) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού (όπως κεντρικά ηλιακά συστήματα, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμικές εφαρμογές, φωτοβολταϊκά, κ.λ.π) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών  της επιχείρησης καθώς και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (στο κτιριακό κέλυφος ή/και στον Η/Μ εξοπλισμό) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
    
 
ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους για τις επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί) το  συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και με δυναμικότητα έως 40 κλίνες. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, η σχετική παρέμβαση θα αφορά είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας τους μέχρι του ορίου των 40 κλινών, με την προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση.
Το συνολικό κόστος για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.
Σε περίπτωση συνδυασμού δράσεων το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης  δύναται να ανέλθει στο μεγαλύτερο όριο του επιλέξιμου κόστους (δηλ. τα 600.000 € αν αφορά και σε υποδομές διανυκτέρευσης), με την προϋπόθεση ότι το κόστος κάθε επιμέρους παρέμβασης δεν θα υπερβαίνει το όριο του επιλέξιμου κόστους κάθε δράσης ξεχωριστά (πχ τα 300.000 € για τη δράση των λοιπών επιχειρήσεων).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται ως φυσικός φάκελος α) σφραγισμένος με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» αποτελούμενος από την αίτηση ενίσχυσης η οποία εκτυπώνεται και υπογράφεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και β) σφραγισμένος με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» αποτελούμενος από το αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης καθώς και αντίγραφα του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..: Διεύθυνση: Βασ. Αλεξάνδρου 2 Σέρρες.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης − φάκελοι υποψηφιότητας ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στους Φορείς Υποδοχής εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής. Το πρωτόκολλο υποβολής του φυσικού φακέλου στον φορέα υποδοχής, είναι αυτό το οποίο λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης − φακέλου υποψηφιότητας και της σειράς προτεραιότητας, όπου αυτή εφαρμόζεται.
Αιτήσεις ενίσχυσης − φάκελοι υποψηφιότητας που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και υποβληθεί εντός των ανωτέρω ημερομηνιών θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθέντες.
Για τις αιτήσεις ενίσχυσης − φακέλους υποψηφιότητας που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη του υποψηφίου, ότι παραδίδονται στον φορέα υποδοχής εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας.

Η πρόσκληση, οι Οδηγοί Εφαρμογής, Αίτηση Ενίσχυσης-Φάκελος Υποψηφιότητας, διατίθενται:

1.    Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφ. Αθηνών 54−56 και 58 − Αθήνα.
2.    Στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ) www.agrotikianaptixi.gr.
3.    Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών- Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, τηλ. 2321064402, Fax 2321099639), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας (www.aneser.gr)
4.    Στην Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Πλούτωνος 27, 546 55 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 801070, Fax 2310 403593) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας (www.aneth.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2321064402).