ΠΡΟΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση
στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων
προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η
απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη
χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς
η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Ο σχεδιασμός, oι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα στοιχεία των
προϋπολογισμών που διατίθενται είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες, με σκοπό
να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες τους και να αναδειχτούν τα συγκριτικά τους
πλεονεκτήματα. Συνεπώς η Περιφερειακή στόχευση και διάσταση αποτελούν βασικά
χαρακτηριστικά της.

Επίσης, η επιλογή ΕΦ7 για την υλοποίηση της δράσης θα γίνει με ευθύνη της κάθε Περιφέρειας
και σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ.
Η παρούσα προδημοσίευση αφορά καταρχήν σε ενίσχυση ΜΜΕ. Περαιτέρω εξετάζεται η
δυνατότητα ενίσχυσης και μεγάλων επιχειρήσεων.

 

Διαβάστε όλο το pdf κάνοντας κλικ εδώ