Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για Προµήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγµένων Πουλερικών

Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  για  Προµήθεια  Νωπών  Κρεάτων   και    Νωπών –   Κατεψυγµένων  Πουλερικών