ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – ΕΠΙΠΛΑ SKILLS BALANCING

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ 31.07.2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3921

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

στο πλαίσιο υλοποίησης της εντεταγμένης Πράξης, με τίτλο: BALANCING SUPPLY & DEMAND OF PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA, και με ακρωνύμιο: «SKILLS BALANCING», με κωδικό αριθμό (MIS): 2014ΕΠ30880007, όπως αυτό έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 145/8. Ειδικότερα:

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ως εταίρος στο σχήμα του έργου, με τίτλο BALANCING SUPPLY & DEMAND OF PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA, και με ακρωνύμιο: «SKILLS BALANCING», το οποίο εντάσσεται και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5: Προώθηση της Στρατηγικής της Δια Βίου Μάθησης και πιο συγκεκριμένα της δράσης 5.4.:  Λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης,

έχοντας δε υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα:

-το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’/ 10.09.1992) « Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297.Α’/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
-Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010
-Υπ’ αριθμ. 300064/ΜΑ103/11-1-2011 εγκριτική απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».
-Την Απόφαση Έγκρισης της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Σερρών με αρ. 43/29.10.2012 για την υποβολή πρόταση στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία
-Την εγκεκριμένη Πρόταση (Application Form) με τίτλο: “Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” και με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”
-Την Απόφαση Ένταξης της συγκεκριμένης πράξης με Α.Π. 16798/ΔΕ-1706 της 07.04.2014
-Τον κωδικό του έργου στο ΠΔΕ με αριθμ. 2014ΕΠ30880007
-Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (SUBSIDY CONTRACT) του έργου Νο <Β3.31.01> 22.01.2014 του εγκεκριμένου έργου του Προγράμματος Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» με το ακρωνύμιο «SKILLS BALANCING».
-Την Απόφαση της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Σερρών με αρ. 38/22.07.2013 με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή του Φορέα στο Εταιρικό Σχήμα του εγκεκριμένου Έργου με τίτλο “Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” και με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”
-Την υπ’ αριθμ. 1/30-01-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, περί ορισμού Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής Έργου & Ενστάσεων καθώς και υπεύθυνου έργου.
-Την υπ’ αριθμ. 7/-03.02.2014 Απόφαση Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Σερρών με την οποία εγκρίνεται η στελέχωση της ομάδας έργου από υπαλλήλους – στελέχη του Επιμελητηρίου Σερρών, υπεύθυνη για την υλοποίηση του Υποέργου με Ίδια Μέσα, ενώ επιβεβαιώνεται και ορισμός Υπεύθυνου Έργου
-Την υπ’ αριθμ. 15/15.04.2015 Απόφαση Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Σερρών με την οποία εγκρίνεται η δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες – νομικά πρόσωπα) για κατάθεση σχετικών προσφορών  σύμφωνα με τις ακόλουθες οικονομικές και τεχνικές προδιαγραφές προς σύναψη σύμβασης για κάλυψη των αναγκών του Επιμελητηρίου Σερρών στο πλαίσιο της δράσης της ενταγμένης πράξης με αριθμό 5.4. και τίτλο «Λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης».

1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Δομή του Γραφείου Υποστήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 5.4 – ΔΙΚΤΥΩΣΗ.
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι και την ημερομηνία λήξης αυτού, ήτοι κατά τα ισχύοντα στις 21.09.2015 και ως την λήξη της όποιας πιθανής παράτασης του έργου. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου, αυτοδικαίως παρατείνεται και η διάρκεια της Συμβάσεως με τον ανάδοχο.
Ο προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει ο Ανάδοχος ανέρχεται στο ποσό των 3.923,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Συγκεκριμένα:
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
SKILLS BALANCING
A/A    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ    ΦΠΑ    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1    Γραφεία    3    400,00    276,00    1.476,00
2    Πολυθρόνες Γραφείου    3    150,00    103,50    553,50
3    Τραπέζι του Καφέ    3    80,00    55,20    295,20
4    Καρέκλες    6    100,00    138,00    738,00
5    Καναπές    1    700,00    161,00    861,00
                ΣΥΝΟΛΟ    3.923,7

Το προεκτιμώμενο κόστος, ήτοι και το ποσό της Σύμβασης, θα βαρύνει τους πόρους της Δράσης 5.4. του εγκεκριμένου έργου «SKILLS BALANCING».

2.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την εμπορία, κατασκευή και παραγωγή εξοπλισμού, όπως ο προκηρυσσόμενος.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα στο Νομό Σερρών, να είναι μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών και να υποβάλουν Πιστοποιητικό Εγγραφής του Επιμελητηρίου Σερρών, από το οποίο να προκύπτει το αντικείμενο δραστηριότητας.

3.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ SKILLS BALANCING

Το έργο ασχολείται με το θέμα της εξισορρόπησης μεταξύ της επαγγελματικής προσφοράς δεξιοτήτων και της ζήτησης. Και οι δύο χώρες έχουν περιορισμένη προσφορά κενών θέσεων εργασίας που δεν καταλαμβάνονται από τους αιτούντες καθώς δεν κατέχουν το ισοδύναμο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Το έργο στοχεύει στην επέκταση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, προσδιορίζοντας τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων και / ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων και τη διαμόρφωση του περιγράμματος νέων εργασιακών προγραμμάτων, αξιοποιώντας τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας.
Η προστιθέμενη αξία του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία Κέντρων Υποστήριξης που θα γίνει το στοιχείο που θα ενώσει τις 2 χώρες κάτω από ένα κοινό σκοπό: την προσέλκυση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση των νέων επενδύσεων που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη και εργαστήρια για τους δικαιούχους που θα τους ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων,
Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και, συνεπώς, την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας και τη δημιουργία ενός κοινού οράματος για το μέλλον των περιοχών.
Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους:
•    Υπουργείο Παιδείας / Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΜ) (Επικεφαλής Εταίρος)
•    Δήμος Θεσσαλονίκης
•    Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΙΔΔ)
•    Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος)
•    Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – (ΣΕΒΕ)
•    Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
•    Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
•    Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad
•    South West University

4.    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1    Γραφεία    Διαστάσεις: 180 x 90 x 72
Υλικό: Μασίφ
Χρώμα: Wenge
Με προσαρμοζόμενη συρταριέρα
2    Πολυθρόνες Γραφείου    Δερμάτινες
Διευθυντικές
Με μπράτσα
Χρώμα: μαύρο
3    Τραπέζι του Καφέ    Στρόγγυλο
Υλικό: Μασίφ
Χρώμα: Wenge
Διάμετρος: 80-90 cm
Ύψος: 40-50 cm
4    Καρέκλες    Δερμάτινες
Με μπράτσα
Χρώμα: Μαύρο
5    Καναπές    Δερμάτινος
Τριθέσιος

5)    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 25.08.2015 και ώρα  15:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών, Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος (Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες 62132, τηλ. 23210 99731).
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η προσφορά.
Υπεύθυνη για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών είναι η κα Θωμαή Μπόζιου, Υπεύθυνη Έργου “SKILLSBALANCING”, 1ος Όροφος Επιμελητηρίου Σερρών, τηλ. 23210 99732, όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του αντισυμβαλλομένου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας