ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Το Επιμελητήριο Σερρών, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργώ στην Απασχόληση», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα- ελεύθερους επαγγελματίες) για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη των αναγκών του Επιμελητηρίου Σερρών, στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης  Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Σερρών».

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.