ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5971/06.06.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

    Το Επιμελητήριο Σερρών, σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε. 21/06.05.2014 και του Δ.Σ. 5/28.05.2014 και κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.2081/92, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει στο άρθρο 23 του Ν. 3419/2005, περ. 3 (ΦΕΚ 297,τ. Α΄, 06/12/2005) προτίθεται να αναθέσει την είσπραξη μέρους των οφειλόμενων συνδρομών των μελών του σε ένα (1) ή δύο (2) φυσικά πρόσωπα.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

–    Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
–    Άδεια Οδήγησης Ι.Χ. (δικύκλου ή/και αυτοκινήτου)
–    Υ.Δ. όπου να δηλώνεται ότι η είσπραξη των συνδρομών θα διενεργείται με ίδιο μεταφορικό μέσο.
–    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
–    Απολυτήριο Στρατού (μόνο οι άνδρες)

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη:

–    Η πείρα σε συναφή εργασία (εισπράξεις, πωλήσεις κ.λ.π.)
–    Η ευχέρεια στην επικοινωνία που θα διαπιστωθεί με διαδικασία προσωπικής συνέντευξης
–    Η γνώση χειρισμού Η/Υ
–    Άλλοι επιπλέον τίτλοι σπουδών και τυπικά προσόντα.

    Οι αιτήσεις κατατίθενται σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 στα γραφεία της Υπηρεσίας (Αναπληρωτή Διευθυντή, κ. Ιωάννη Κοτζαμπασίδη, τηλ: 2321099731).

    Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής των προσώπου των αντισυμβαλλομένων αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.
                                                                                                                                                       
                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                Χρήστος Μέγκλας