Πρόσκληση για ΔΣ

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα: :

1.    Έγκριση εφαρμογής των 4 Διασυνοριακών έργων του Interreg, του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 που συμμετέχει το Επιμελητήριο Σερρών για τη δημοσίευση προκηρύξεων με σκοπό την ανεύρεση αναδόχων και συνεργατών για τα έργα:
•    «Greek-Bulgarian network for education and training in entrepreneurship: Models, programmes and virtual enterprise infrastructures» με ακρωνύμιο «Entre+GB»
•    «Long life training as a tool for improvement of employability & competitiveness» με ακρωνύμιο «Emplocomp»
•    «Establishment of network for the support of the mobility and the development of human resources» με ακρωνύμιο «Learning Community»
•    «Environmental actions for the promotion of alternative forms of tourism» και ακρωνύμιο «EN-ACT»

2.    Εξουσιοδότηση του Προέδρου κου Αρ. Δρογαλά για την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που αποτελεί προϋπόθεση της χρηματοδότησης του έργου κάθε Επιμελητηρίου και την προσαρμογή του στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων – βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος Υπηρεσίας Μίας Στάσης.

3.    Ορισμός τακτικών  και  αναπληρωματικών εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Σερρών για τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 1264/1982 του Πρωτοδικείου Σερρών.

4.    Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 369/89 (ΕΡΦΞ Σερρών) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

5.    Επιχορηγήσεις

6.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.
 

                                                                                                    Με τιμή
                                                                                              Ο Πρόεδρος
                                                                                     Αριστείδης Δρογαλάς