Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2.1 «Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Έργου» («Development of the Project Website») του έργου «BALANCING SUPPLY & DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA», και με ακρωνύμιο: «SKILLS BALANCING» , το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Υποβολή προσφορών έως 17.10.2014, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14.30μμ.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8954/30.09.2014