Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Στελέχωση των θέσεων

Σέρρες 30/9/2011
Αρ. Πρωτ. 10798

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Στελέχωση των θέσεων α) για τη θέση Υπεύθυνος Δημοσιότητας, β) για τη θέση Γραμματειακή υποστήριξη, γ) για τη θέση στέλεχος για το Γραφείο Πληροφόρησης (info desk) του έργου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, ως αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με το ακρωνύμιο «ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013», προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη στελέχωση των θέσεων α) Υπεύθυνος Δημοσιότητας, β) Γραμματειακή υποστήριξη, γ) στέλεχος για το Γραφείο Πληροφόρησης (info desk) του έργου.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, εις διπλούν – πρωτότυπο και αντίγραφο με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Στελέχωση θέσης ….», όπου αναγράφεται μία από τις παραπάνω τρεις (3) θέσεις για την οποία είναι υποψήφιος ο κάθε ενδιαφερόμενος έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:00 π.μ. στα Γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παρούσας. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται:
α) Υπεύθυνος Δημοσιότητας σε 5.200,00€
β) Γραμματειακή υποστήριξη σε 10.400,00€
γ) στέλεχος για το Γραφείο Πληροφόρησης (info desk) του έργου σε 10.000.00€
Τα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€).Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η παραλαβή του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών ή από την ιστοσελίδα http:// www.serreschamber.gr. Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Τσιαρέα Ελίζα τηλ:2321099726.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

Σχετικά Αρχεία: