Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Στελέχωση των θέσεων α) EXTERNAL EXPERT

Σέρρες 19/10/2011
Αρ. Πρωτ. 11437

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Στελέχωση των θέσεων α) EXTERNAL EXPERT

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, ως αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του έργου :

«Ελληνo – βουλγαρικό δίκτυο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα: Μοντέλα, προγράμματα και εικονικές υποδομές των επιχειρήσεων»

Greek – Bulgarian network for education and training in entrepreneurship: Models, programmes and virtual enterprise infrastructures
    με το ακρωνύμιο  ENTRE+GB    

του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013», προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη στελέχωση των θέσεων α)  EXTERNAL EXPERT

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, εις διπλούν – πρωτότυπο και αντίγραφο με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Στελέχωση θέσης ……….», όπου αναγράφεται για την παραπάνω θέση για την οποία είναι υποψήφιος ο κάθε ενδιαφερόμενος έως και την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 π.μ. στα Γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παρούσας. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται:
α)  EXTERNAL EXPERT σε 30.700€
Το παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€).Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η παραλαβή του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών ή από την ιστοσελίδα http:// www.serreschamber.gr  Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Τσιαρέα Ελίζα τηλ:2321099726.Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΟΓΑΛΑΣ
 
Ακολουθεί συνημμένο η πλήρης προκήρυξη

Σχετικά Αρχεία: