ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011, 2010, 2009.

Κυρίες και κύριοι,

Συνημμένα θα βρείτε, προς πρωθύστερη ενημέρωσή σας, στατιστικά στοιχεία φυτικής παραγωγής για τα έτη 2011, 2010, 2009, συγκεντρωτικά σε επίπεδο χώρας και αναλυτικά κατά περιφέρεια/γεωγραφικό διαμέρισμα/νομό/είδος καλλιέργειας/έκταση/παραγωγή.

Σας επισημαίνουμε, ότι αφενός τα εν λόγω στοιχεία είναι εκτιμήσεις, που λαμβάνονται από όσες αρμόδιες Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και αφετέρου, ο βαθμός αξιοπιστίας τους ποικίλει και δεν μπορεί να θεωρείται πάντοτε δεδομένος