Συντήρηση, Οργάνωση , Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών», έτους 2014

Ημερομηνία : 30/ 04 /2014
Αρ.πρωτ.: 23393

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών:

«Συντήρηση, Οργάνωση , Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών», έτους  2014.

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες – Παροχή Εγγράφων – Αποστολή των Προσφορών: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, 62100 ΣΕΡΡΕΣ, τηλ 23213 50159-50135, Fax: 23210-22187.
3. Είδος σύμβασης προμήθειας: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
4. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η Συντήρηση, Οργάνωση, Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών 
5. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι ανά τμήμα.
6. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (233.700,00 Ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 Ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.
7. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
8. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων και οχτακοσίων (3.800,00 ) Ευρώ.
Με την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 
9. Όροι πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Όπως στο τεύχος προκήρυξης.
10. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
11. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή
12. Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
13. Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημέρα Τρίτη, 17/06/2014, ώρα 14:30 μ.μ. (προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού).
14. Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: Από το γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα από το Γραφείο 21 (Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών), Κ. Καραμανλή 1-Σέρρες, μέχρι 10-06-2014 και ώρα 2:30μ.μ.
Τα τεύχη θα χορηγούνται έναντι αντιτίμου 10 Ευρώ, με αποδεικτικό κατάθεσης από το Ταμείο του Δήμου
15. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
16. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
17. Δικαίωμα Συμμετοχής:
    1)  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α1.    Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην ανεξάρτητα από την έδρα τους Α2, 1η ή 2η τάξη της επιχείρησης για έργα κατηγορίας πρασίνου.
α2.     Έχουν Πτυχίο Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) Γ΄και Δ΄τάξης του πρώην Υπουργείου Γεωργίας
β.    Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2)    Κοινοπραξίες Εργ. Πρασίνου των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3)    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων.

18. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 18/06/2014  και ώρα 10:00, στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, στην πρώην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Κ.Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες, Ελλάδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ