Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση:του έργου με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP

Αριθ. Πρωτ: 5666

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση:

•    Της δράσης 4.1     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
•    Της δράσης 5.1     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ
•    Της δράσης 5.2     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

του έργου με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :

1.    Τον Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/06.12.2005).
2.    Την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996.
3.    Το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07).
4.    Το άρθρο 1 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
5.    Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95).
6.    Την υπ΄ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
7.    Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
8.    Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010.
9.    Υπ. αριθμ. 300064/ΜΑ103/11-1-2011 εγκριτική απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».
10.    Την απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών με αρ. 1/2/11.01.2011 και με θέμα: «Αποδοχή των εγκεκριμένων Έργων του Προγράμματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 και ορισμός υπευθύνου των έργων: β) «Long life training as a tool for improvement of employability & competitiveness» με ακρωνύμιο «EMPLOCOMP», και  Επικεφαλής του έργου το Επιμελητήριο Μπλαγκόεβραντ.
11.    Τις εγκεκριμένες δράσεις και τον προϋπολογισμό του έργου στο σύνολο και κατά εταίρο, (Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.460.800,00€ και ο προϋπολογισμός του Εμπορικού  Επιμελητήριου Σερρών σε 190.000,00€.), όπως εμπεριέχονται  στη  σχετική σύμβαση (Subsidy Contract)  <B1.31.05> 14.03.2011 και αναλυτικότερα στα: α) Αίτηση  (Application Form)  β) Τεύχη προϋπολογισμού (Budget Justification),  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
12.    Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2012 του Επιμελητηρίου Σερρών.
13.    Tην υπ’αριθμ. 6/24-08-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, περί ορισμού  Επιτροπών Αξιολόγησης αποτελεσμάτων, Αξιολόγησης ενστάσεων και επιτροπών Παραλαβής για την υλοποίηση του έργου “Long Life Training As A Tool For Improvement Of Employability & Competitiveness με το Ακρωνύμιο EMPLOCOMP”.
14.    Την απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών με αρ. 8/1/27.09.2011 με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής των 4 Διασυνοριακών έργων του Interreg, του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 που συμμετέχει το Επιμελητήριο Σερρών για τη δημοσίευση προκηρύξεων με σκοπό την ανεύρεση αναδόχων και συνεργατών για τo έργo:…….. “Long life training as a tool for improvement of employability & competitiveness” με ακρωνύμιο «Emplocomp»
15.    Την απόφασή της με αρ. ΔΕ 15/03.05.2012 με  θέμα «Έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, για την ΔΡΑΣΗ 3.1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», Έγκριση τεχνικής Έκθεσης για τη ΔΡΑΣΗ 4.1 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», Έγκριση τεχνικής Έκθεσης για τη δράση 5.1 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΈΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ» & για την ΔΡΑΣΗ 5.2 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» για τo έργo: “Long life training as a tool for improvement of employability & competitiveness” με ακρωνύμιο «Emplocomp»

Καθώς επίσης και:
1.    Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013
2.    Την εγκεκριμένη από την Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» πρόταση (APPLICATION FORM) με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP
3.    Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (SUBSIDY CONTRACT) του έργου No<Β1.31.05>14.3.2011.

Πρόσφορες για το σύνολο των δράσεων ή για επιμέρους δράσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 09/05/2012 ως και την Τρίτη 29/05/2012, ώρα: 12:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες 62122, τηλ. 23210 99711-99739, fax: 23210 99740 – 99728).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
•    Δράση 4.1     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:        8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν κρατήσεων)
•    Δράση 5.1     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ:         1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν κρατήσεων)
•    Δράση 5.2     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:             5.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν κρατήσεων)

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες πρόσφορες. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και κατά προτίμηση εμπειρία σε Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας ή σε προηγούμενα έργα στα πλαίσια της Κ.Π. INTERREG IIIA.

Περισσότερες  πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι  από το Επιμελητήριο Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες 62122, τηλ. 23210 99711-99739, fax: 23210 99740 – 99728).

    
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας