ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, τροποποιεί εκ νέου την απόφασή της  και ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών θα διενεργηθούν την Παρασκευή 25, το Σάββατο 26, την Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 στις Σέρρες (Ξενοδοχείο Elpida Resort and spa), και ώρες 8:00-19:00 σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3β του Ν. 3419/2005, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 372/92 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 52/2006.

     Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτή καθορίστηκε με την απόφαση ΔΣ 7/05-09-20110 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του  Ν. 3419/2005 σε σχέση με τον αριθμό των αντιπροσώπων ανά τμήμα έχει ως εξής :

•        Υπηρεσιών         Εννέα    ( 9 )    Αντιπροσώπους
•        Μεταποιητικό      Πέντε    ( 5)     Αντιπροσώπους
•        Εμπορικό            Επτά    ( 7 )    Αντιπροσώπους

Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους έχουν  οι επιχειρήσεις – μέλη, που έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2010 και έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο. (24/11/2010).

Οικονομικά τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που θα εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις για το έτος 2010 το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές.  

Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης ή διακανονισμού συνδρομών, η Παρασκευή 14/10/2011 και ώρα 13:30.
 
        Από την εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, καλούνται όλα τα μέλη-επιχειρήσεις, που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής τους στα τηρούμενα από αυτό μητρώα του (24/11/2010), να φροντίσουν για την έγκαιρη εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

        Επίσης από την εκλογική επιτροπή, καλούνται όλα τα λοιπά νομικά πρόσωπα που δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους, να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ( υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του Ν. 2081/92το οποίο προστέθηκε με το  άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.

Αντίστοιχα, οι προσωπικές εταιρίες ( Ο.Ε. & Ε.Ε ), οι Ε.Π.Ε. , Οι Α.Ε., οι Συνεταιρισμοί και τα Υποκαταστήματα εκπροσωπούνται στις εκλογές ως ακολούθως :
•    Ο.Ε. και Ε.Ε. , μέχρι και δύο το ανώτερο ομόρρυθμους εταίρους, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή της εταιρίας.
•    Ε.Π.Ε., με δύο το ανώτερο από τους διαχειριστές της εταιρίας ή έναν διαχειριστή και έναν εταίρο, προσκομίζοντας ανάλογη εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον διαχειριστή της εταιρίας,
•    Α.Ε., με τρία το ανώτερο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ,
•    Οι Συνεταιρισμοί, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους με την προσκόμιση ανάλογης εξουσιοδότησης,
•    Τα υποκαταστήματα, από τον Διευθυντή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,
•    Οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. , από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή τον πράκτορά τους ή τον αντίκλητο υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιημένους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. (παρ. γ του άρθρου 3 του Ν. 3419/05)

      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεως, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου2011 και ώρα 15:00.

         Τέλος, από την εκλογική επιτροπή καλούνται εκείνα τα μέλη, που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, να παραλάβουν από τη γραμματεία της επιτροπής υπόδειγμα αίτησης δήλωσης υποψηφιότητας και να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο της επιτροπής. Oι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής του συνδυασμού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, και επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ ( 50 ) €. Παραδίδεται απόδειξη πρωτοκόλλου εάν αυτή ζητηθεί.
     
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων  ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:00.

       Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

        Τέλος, ανακοινώνεται ότι κατάλογοι με τα εγγεγραμμένα μέλη, την κατάταξή τους ανά τμήμα και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις θα είναι εκτεθειμένοι για το κοινό , στο γραφείο του Επιμελητηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Εκλογική Επιτροπή, αρμόδιος κος Ιωάννης Κοτζαμπασίδης, τηλ. 2321099731.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΒΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΛΛΑΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ