1)Χαρτογράφηση περιοχών – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 2)Επεξεργασία/Ανάπτυξη διαδρομών εναλλακτικού τουρισμού

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής  για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM/ ACRONYM: EN-ACT)

Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύμβασης έως την 01/02/2013

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αρ. Διακήρυξης: 5100/18-04-2012
Αναθέτουσα Αρχή: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/04/2012

 

Μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω το συνημμένο αρχείο με όλη την προκύρηξη.