Ημέρα: 2 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.