Ημέρα: 13 Μαΐου 2021

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 14 Μαΐου ώρα 10:00 έως Παρασκευή 30 Ιουλίου ώρα 15:00