3/2021 Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανοµής γευµάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της ∆οµής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτηµα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕ∆Π)

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία: