ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ 16/02/2015
Αρ. Πρωτ. 991
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας Υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
2.    Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη σχετική εγκύκλιο 21526/04.11.2011 του ίδιου Υπουργείου
3.    Τη με αρ. πρωτ.1631/28.01.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί  Ένταξης έργων της ΟΤΔ «ΑΝΕΣΕΡ ΑΑΕ ΟΤΕ»
4.    Το με αρ. πρωτ. 0097/30.01.2015 έγγραφο της ΑΝΕΣΕΡ ΑΑΕ ΟΤΑ περί γνωστοποίησης της Απόφασης Ένταξης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» που έχει ενταχθεί με την υπ΄αρ. 1631/28.01.2015 Απόφαση Ένταξης έργων του Φορέα Εφαρμογής ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ»  του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ Δ. Μελά στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Σερρών
5.    Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των Επιτροπών α) Διαγωνισμών, β) Παραλαβής Έργων και γ) Ενστάσεων για τους διαγωνισμούς προμηθειών του Επιμελητηρίου Σερρών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»  ”
6.    Το με αρ., πρωτ. ΔΑΣ/Φ14.1/οικ. 78723/761/13.02.2015  έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών

Γνωστοποιούμε ότι το Επιμελητήριο Σερρών την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00 θα διεξαγάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

Η παρούσα Ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.serreschamber.gr.

O Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας