ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κ/Ψ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
    
    ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
    ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                         
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 07/ 24 ΟΚΤ 2012/ EΚEΜΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κ/Ψ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

    Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Β" στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης ανάδοχου προμήθειας κ/ψ αλιευμάτων και λαχανικών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Ν. Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδας, Κορινθίας και Αρκαδίας.

    Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Ε-πίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 24 Οκτ 2012 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2012 – 147515.

    Αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχος αυτών, σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των εκπροσώπων των εταιριών εφό-σον το επιθυμούν, στις 18 Δεκ 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ, από την επι-τροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως καθορίζεται στους όρους του διαγωνι-σμού (Φ. 600. 163/ 66/ 163247/ Σ. 1068/ 04 Οκτ 2012/ ΑΣΔΥΣ/ ΔΕΜ/ Τμ Ι).

    Προθεσμία υποβολής φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγω-νισμό και οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στους όρους του διαγωνισμού.

    Επισημαίνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο προμηθευτή.

     Πληροφορίες και αντίγραφα των όρων του διαγωνισμού, καθημερινά από 08.00 – 13.00, πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, στο Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων – Ποτών του ΕΚΕΜΣ, τηλ  2107675444.

                        Από τη Δνση του ΕΚΕΜΣ

Σχετικά Αρχεία: