ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

   ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Ημερομηνία    : 25-01-2016

Αρ. Πρωτ.1237

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Υπηρεσία:

«ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕI

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για την εργασία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 149.814,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την 16/2015 μελέτη του Δήμου και για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δυο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ 2.640,00 € (2%).

2. Το αντικείμενο εργασίας του αναδόχου περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Βισαλτίας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας, Τραγίλου και τη Δημοτική Ενότητα Αχινού εκτός από την Τοπική Κοινότητα Πατρικίου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

α)Αποκομιδή οικιακών μη επικίνδυνων απορριμμάτων και μεταφορά τους στο χώρο του ΣΜΑ Νιγρίτας ή με προσαύξηση τιμής δρομολογίου απευθείας στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, στην περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του ΣΜΑ. Περιλαμβάνεται το άδειασμα όλων των κάδων των οικισμών σε απορριμματοφόρο, όσες φορές περιγράφεται στην με αριθμό 16/2015 μελέτη του Δήμου. (cpv 90511000-2)

β)Πλύση των κάδων που βρίσκονται στις Δ.Ε Βισαλτίας, Τραγίλου και τμήματος της Δ. Ε. Αχινού. (cpv90918000-5)

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βισαλτίας έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvisaltias.gr.

Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

29-01-2016

ΩΡΑ 15:00

 

29-01-2016

ΩΡΑ 15:00

 

09-02-2016

ΩΡΑ 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Γίνεται δεκτή προσφορά που θα αφορά το σύνολο των εργασιών της με αριθμό 16/2015 μελέτης.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

Α) Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά Νομικά Πρόσωπα αναγνωρισμένοι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών.

Β) Ενώσεις παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

Γ) Συνεταιρισμοί και Δ) Κοινοπραξίες.

Πληροφορίες δίδονται και στα τηλέφωνα 2322353428 και  2322353411 από τους κα Αρμουτσή και κ. Ντάλλη.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΓΝΗ