Δημοσίευση ανακοίνωσης μετάθεσης χρόνου διενέργειας δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                           
   4η  Δ.Υ.ΠΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   & ΘΡΑΚΗΣ                                 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

Σ έ ρ ρ ε ς :      16-5-2012         
Αρ.Πρωτ. :        5907

      ——————————-
Τμήμα :  Προμηθειών                 
Πληρ.:    Σ. ΑΣΟΥΧΙΔΟΥ                                                                 
Τηλ.:      23213-51294                  
Φαξ        23213-51766   

 

ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ–ΒΙΟΜ/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
      2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ          
      3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΚΗ
      4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜ/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ                      
      5. 4Η  Δ.Υ. ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                                                              
      6. ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ανακοίνωσης μετάθεσης χρόνου διενέργειας   δημοσίου    ανοικτού   διαγωνισμού».     Σας στέλλουμε ανακοίνωση μετάθεσης χρόνου διενέργειας  της υπ΄ αριθμ. Δ02/2011   διακήρυξης  δημόσιου  ανοικτού διαγωνισμού   για  την προμήθεια  «  ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ » 33141114-2και παρακαλούμε όπως την αναρτήσετε στους πίνακες ανακοινώσεών σας.   

Η  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                   
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΟΥ