Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Δήμου Βισαλτίας

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Βισαλτίας και για των Νομικών Προσώπων του για διάστημα 6 μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 148.018,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ (182.063,02 ευρώ συμπεριλαμβανομέμου Φ.Π.Α.)

     Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες είτε  ανά φορέα  όπως ορίζονται στη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 και ώρα  10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας στην οδό Ηρώων 2, στη Νιγρίτα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας για την οποία κατατίθεται προσφορά  χωρίς το Φ.Π.Α. κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Τεύχη διακύρηξης θα παρέχονται από τον Δήμο Βισαλτίας έως τις 5 Σεπτεμβρίου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Η διακύρηξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας :  www.dimosvisaltias.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας , οδός Ηρώων 2 στο τηλέφωνο 2322020300 και στο fax 2322020340.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ