Διαφημίσεις, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, στο νέο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ¨Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών Α.Ε.¨ στις Σέρρες επί της οδού Απαμίας

Η Επιτροπή Ανέγερσης του Νέου Σταθµού της «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» µε οµόφωνη απόφασή της εκδηλώνει το ενδιαφέρον της προκειµένου να της υποβληθούν προσφορές για την εκτέλεση του έργου « Διαφημίσεις, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, στο νέο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ¨Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών Α.Ε.¨ στις Σέρρες επί της οδού  Απαμίας».
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν προσφορά για καταβολή ετήσιου ανταλλάγματος για προβολή των πελατών τους και (εμβόλιμα) προβολή των δρομολογίων κλπ της ΚΤΕΛ ΑΕ ή/και κοινωνικών μηνυμάτων κλπ, για επτά (7) έτη δια των παρακάτω διαφημιστικών μέσων και βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί, τα οποία, δαπάναις τους, θα διαθέσουν και τοποθετήσουν στο  σταθμαρχείο :
Α) Δέκα (10) τηλεοράσεις τύπου πλάσμα εντός του χώρου του σταθμαρχείου. Ο τρόπος λειτουργίας τους κλπ θα συναποφασισθεί από τα μέρη.
Β) Δύο (2)  light boxes που επίσης η θέση και ο τρόπος λειτουργίας τους θα συναποφασισθούν από τα μέρη.
Πέραν του ανταλλάγματος για το οποίο θα πρέπει συμφωνήσουν τα μέρη, οι ενδιαφερόμενοι, με δικές τους δαπάνες και προ της εγκατάστασης των διαφημιστικών μέσων, θα τοποθετήσουν στο σταθμαρχείο, επ’ ωφελεία του :
•    Πλήρη επωνυμία της εταιρίας με κεφαλαία γράμματα ( ¨ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ¨ ), ποιότητας inox, φωτιζόμενα εσωτερικά, διαστάσεων που θα υποδειχθεί από την επιτροπή και συγκεκριμένα α) στην είσοδο του κτιρίου και β) στον κυκλικό εξώστη μπροστά στα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών.  
•    Τις απαραίτητες πινακίδες – σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την επιτροπή
( εσωτερικά και εξωτερικά ) λχ είσοδος, έξοδος , βέλη , WC,  σταθμάρχης, εκδοτήρια, ονόματα προορισμών κλπ, που άπαντα θα συναποφασισθούν με ακρίβεια.
•    Πλήρη ηχητική εγκατάσταση κοινής επιλογής για ανακοινώσεις δρομολογίων ( μαζί με ηχεία κλπ )
•    Ευκρινή σήμανση αρίθμησης και προορισμών στα σημεία επιβίβασης – αποβίβασης κοινής επιλογής
•    Έξι (6) κολώνες φωτισμού κοινής επιλογής κατά μήκος του διαδρόμου που οδηγεί στα σημεία αφίξεων, όπως θα υποδείξει η επιτροπή
•    Δύο (2) στεγασμένες στάσεις, κοινής επιλογής : α) στην Πλατεία Εμπορίου και β) στον κυκλικό κόμβο της οδού 8ης Μαΐου της πόλης των Σερρών.        
Τα ειδικότερα ζητήματα, είτε περιλαμβάνονται στην παρούσα είτε όχι, θα ρυθμιστούν με κοινή συμφωνία των μερών.
Η Επιτροπή προτίθεται να δεχτεί και αξιολογήσει προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου, ακόμη και με διαφορετικό τρόπο και μέσα από όσα αναφέρονται στην παρούσα.   

Προσφορές και προτάσεις (ακόμη και με διαφορετικά και σε είδος και σε αριθμό των μέσων προβολής) µπορούν να υποβάλλονται στη γραµµατεία της «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» (οδός Μεραρχίας, αριθµός 44, Σέρρες – 1ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και έως και την  1η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Σε περίπτωση που προκριθεί από την Επιτροπή πρόταση διαφορετική από την αναφερόμενη στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα λάβουν γνώση αυτής τουλάχιστον όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν προτάσεις, προκειμένου να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Η επιτροπή έχει δυνατότητα να μην εγκρίνει καμία από τις προσφορές  που θα της υποβληθούν, ή να εγκρίνει αυτήν που, με βάση το απόλυτα ελεύθερο αξιολογικό της κριτήριο, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της, ασχέτως αν η επιλεγείσα προσφορά ανταποκρίνεται ή μη στα προμνησθέντα. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες της συνεργασίας θα περιληφθούν σε σύμβαση που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη , για το περιεχόμενο της οποίας κρίνει κυριαρχικά η επιτροπή και μόνο.

Σέρρες, 14 /05/2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                               

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                  
 
  3.ΑΞΙΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

4.ΟΜIΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 5.  ΒΑΣΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ