ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κ2-2859/05.06.2014: Με την υποβολή τη Δευτέρα 21.07.2014 στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Πρακτικού της Τακτικής Γ.Σ. της 30.06.2014 των Α.Ε. δεν απαιτείται η προσκόμιση του παραβόλου τελών δημοσίευσης για ΦΕΚ.

Αγαπητά Μέλη,
Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την Κ2-2859/05.06.2014 Εγκύκλιο τηςΓενικής Γραμματείας Εμπορίου, Διεύθυνση ΑΕ & Πίστεως, με θέμα:
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
(Οι διευκρινήσεις αφορούν το παράβολο δημοσίευσης στο ΦΕΚ των αποφάσεων τωνΕτήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε., οι οποίες συγκαλούνται το αργότερο μέχρι τις 30/06/2014, δηλαδή διευκρινίζεται ότι με την υποβολή του Πρακτικού της Γ.Σ. της 30.06.2014 τη Δευτέρα 21.07.2014 δεν απαιτείται η προσκόμιση του Παραβόλου τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ)
Επίσης, σας αποστέλλουμε την αίτηση με την οποία θα συνοδεύεται το Πρακτικό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
Με την υποβολή της αίτησης και του Πρακτικού (παράκληση να φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας και τις δέουσες υπογραφές) καταβάλλεται το τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που είναι 10€.
Αν στη Γ.Σ. αποφασίζεται τροποποίηση καταστατικού ή εκλογή Δ.Σ. θα πρέπει να συμπληρώσετε δύο (2) αιτήσεις χωριστές για κάθε Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. μία αίτηση που θα αφορά την Ανακοίνωση της καταχώρισης της Γ.Σ. για την Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και ορισμού ελεγκτών – αν υπάρχει ορισμός ελεγκτών – και μία για την Ανακοίνωση της καταχώρισης της Γ.Σ. εκλογής του Δ.Σ. ή της Τροποποίησης του Καταστατικού κ.ο.κ., καταβάλλοντας αντίστοιχο τέλος 10€ για την επιπλέον καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.)
Αν υπάρχει εκλογή Δ.Σ. συνυποβάλλεται και το Πρακτικό του Δ.Σ. για τη συγκρότηση σε Σώμα και αν υπάρχει τροποποίηση Καταστατικού υποβάλλεται και το Νέο Κείμενο Τροποποιημένου Καταστατικού, το οποίο πρέπει να φέρει την υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου στην τελευταία σελίδα, μαζί με τη σφραγίδα της εταιρείας.
 Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.